ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2023 roku

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.1297 z późn. zm.) Wójt Gminy Osjaków zawiadamia, że na podstawie uchwały nr LVIII/282/22 Rady Gminy Osjaków z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz uchwałą nr LVIII/283/22 Rady Gminy Osjaków z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, dokonano zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które od dnia 1 stycznia 2023 roku wynoszą:

1. Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady zbierane selektywnie od osoby wynosi 33,00 zł.

2. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 66,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

3. Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości
6,00 zł miesięcznie od osoby od stawki określonej powyżej (33,00 zł)

Zgodnie z treścią ww. ustawy, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o zmienionej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczas złożonej deklaracji (wraz z ulgą za kompostowanie, gdy zwolnienie to było zadeklarowane po dniu 01.06.2020 roku).

Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Terminy wnoszenia opłat nie uległy zmianie.

Pouczenie:

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych mających wpływ na ustalenie opłaty (zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości, zwolnienie od kompostowania) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, a w przypadku śmierci mieszkańca, w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Ważne!

Właściciel nieruchomości, który złożył w 2022 roku deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą ulgę za kompostowanie bioodpadów NIE ma obowiązku składania nowej deklaracji aby to zwolnienie uzyskać w roku 2023.

Wzór obowiązującej deklaracji dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Osjaków https://osjakow.bip.net.pl/?a=1692 oraz w siedzibie urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 43 842 33 91 wew. 32.

 

                                                                                                           Wójt Gminy Osjaków

/-/ Jarosław Trojan