KOMUNIKAT

W związku z przedstawieniem przez Wójta Gminy Osjaków raportu o stanie gminy, zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) informuję, co następuje:

Rada Gminy Osjaków rozpatrzy raport, podczas sesji w dniu 8 lipca 2020r., na której podejmowana będzie uchwała ws. udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy; raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata. Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Osjaków wotum zaufania. W debacie nad raportem, mieszkańcy Gminy Osjaków mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Osjaków pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będzie dostępny od 8.06.2020r . w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osjaków oraz w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Osjakowie. Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Osjakowie, pokój 7, ul. Targowa 26, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30. do dnia 7 lipca 2020r. włącznie (zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie Gminy Osjaków). Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia.