Informacja o posiedzeniu Rady Gminy Osjaków

Uprzejmie zapraszam na LXIII Sesję Rady Gminy Osjaków, która odbędzie się w dniu 10 marca 2023r. /tj. piątek/ o godz. 10.00. w Urzędzie Gminy w Osjakowie przy ul. Targowej 26, sala nr 9.

Porządek posiedzenia:  

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023– 2035.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.
4.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Osjaków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LX/290/22 Rady Gminy Osjaków z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu używanego do dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych.
7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnegow Osjakowie „Mój Rynek”.
8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Osjaków.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osjaków w 2023r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki oznaczonej nr ewid. 614 o powierzchni 0,0202 ha obręb Osjaków.
12.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Osjaków, gmina Osjaków.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/249/22  Rady Gminy Osjaków z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków.
15.Wolne wnioski i sprawy różne. 
16.Zamkniecie obrad LXIII Sesji Rady Gminy Osjaków.

Transmisja z obrad będzie dostępna na stronie https://osjakow.sesja.pl/ 

Przewodnicząca Rady Gminy Osjaków
/-/ Sylwia Walczak