Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego
  1.  Rejestr zamówień publicznych.
  2.  Rejestr umów zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
       publicznego.
  3.  Rejestr wydawanych wypisów i wyrysów z miejscowego planu
       zagospodarowania przestrzennego.
  4.  Rejestr zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie

       zagospodarowania przestrzennego.
  5.  Gminna Ewidencja Zabytków

Referat Finansów Podatków i Opłat
 1.  Ewidencje podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 2.  Ewidencja podatników podatku od środków transportowych.

 3.  Rejestr aktów nadania stopni awansu zawodowego nauczycieli mianowanych.
 4.  Rejestr szkół i placówek oświatowych.

 5.  Ewidencja komunalnych lokali mieszkalnych.
 6.  Ewidencja komunalnych lokali użytkowych.

Referat Ogólno - Administracyjny
 1.  Rejestr skarg i wniosków.
 2.  Rejestr zarządzeń Wójta Gminy.

 3.  Rejestr interpelacji i wniosków zgłoszonych na Sesjach Rady Gminy.
 4.  Rejestr uchwał Rady Gminy.
 5.  Rejestr wniosków komisji stałych.
 6.  Rejestr protokołów Sesji Rady Gminy.
 7.  Rejestr korespondencji przychodzącej i wysyłanej.
 8.  Książka kontroli.
 9.  Rejestr instytucji kultury.
10. Rejestr wydanych upoważnień. 

11. Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

12. Ewidencja działalności gospodarczej.
 

 Referat Infrastruktury Drogowej Technicznej Ochrony Środowiska
 1.  Rejestr nadanych numerów porządkowych nieruchomości.
 2.  Rejestr decyzji na usunięcie drzew lub krzewów.
 3.  Ewidencja umów na odbiór odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości.
 4.  Ewidencja zbiorników bezodpływowych znajdujących się na terenie gminy.
 5.  Ewidencja rodzaju, ilości i miejsc występowania azbestu.
 6.  Ewidencja umów na odbiór nieczystości płynnych z przydomowych zbiorników
      bezodpływowych.
 7.  Ewidencja umów na dostawę wody i odprowadzone śmieci.
 8.  Ewidencja dróg, obiektów mostowych.
 9.  Rejestr kart pojazdów i sprzętu jednostek OSP.

10. Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie (za wyjątkiem obiektów
      skategoryzowanych).

Urząd Stanu Cywilnego
 1.  Zbiór ksiąg stanu cywilnego (urodzeń, zawartych małżeństw, zgonów).
 2.  Rejestr zmian imion i nazwisk. 
 3.  Rejestr zapewnień i zaświadczeń wydanych w trybie art. 4 kodeksu rodzinnego
      i opiekuńczego
 4.  Rejestr przesłanych dokumentów i dowodów osobistych.

 5.  Rejestr wyborców.
 6.  Rejestr wydanych zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały.
 7.  Rejestr cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy.
 8.  Rejestr wydanych dowodów osobistych.
 9.  Rejestr utraconych dowodów osobistych.
10. Rejestr przedpoborowych.
11. Lista poborowych.