Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Organy
    Rada Gminy (5)
        Uchwały Rady Gminy (0)
            Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006 (1)
            Uchwały Rady Gminy kadencji 2006-2010 (36)
            Uchwały Rady Gminy kadencji 2010-2014 (45)
            Uchwały Rady Gminy kadencji 2014-2018 (52)
            Uchwały Rady Gminy Osjaków kadencji 2018-2023 (58)
                Protokoły imiennego głosowania uchwał Rady Gminy Osjaków (60)
        Zadania i kompetencje Rady Gminy (1)
        Skład Rady (1)
        Komisje Rady Gminy (4)
        Interpelacje radnych (0)
    Wójt Gminy (1)
        Zarządzenia Wójta (0)
            Zarządzenia Wójta Gminy w kadencji 2018-2023 (244)
        Obwieszczenia Wójta (2)

Gmina
    Statut Gminy Osjaków (1)
    Charakterystyka ogólna (1)
    Sołectwa - jednostki pomocnicze (3)
    Jednostki organizacyjne i inne ważniejsze instytucje (1)
        Oświata (2)
            Szkoła Podstawowa w Osjakowie (3)
                Konkurs na wolne stanowisko (0)
            Publiczne Przedszkole (2)
            Klub Dziecięcy w Drobnicach (1)
            Rejestr żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Osjaków (1)
            Inne szkoły (1)
            Harmonogram dowozu uczniów (1)
            Podstawowa kwota dotacji (5)
            Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (1)
        Gminny Ośrodek Kultury (GOK) (2)
        Gminna Biblioteka Publiczna (2)
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (3)
            Pomoc społeczna (2)
            Świadczenia rodzinne (1)
            Zaliczka alimentacyjna (1)
            Druki do pobrania (0)
            Przetargi (0)
            Ogłoszenia (0)
                RODZINA 500+ (1)
            Nabór na wolne stanowisko pracy (1)
        Gminna Spółka Wodna Osjaków (2)
        Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1)
        Ochotnicze Straże Pożarne (0)
        Żłobek w Osjakowie nowe (2)
            Praca (4)
            Rekrutacja (8)
        Środowiskowy Dom Samopomocy (3)
    Gmina Partnerska (5)
    Wykaz miejscowości (1)
    Zasłużeni dla Gminy Osjaków (1)

Gmina Osjaków pomaga Ukrainie
    Aktualności (7)

Raport o stanie gminy
    2021 (1)
    2020 (1)
    Archiwum (0)
        2019 (1)
        2018 (1)

Urząd Gminy
    Struktura organizacyjna (1)
        Wójt Gminy Osjaków (1)
        Zastępca Wójta Gminy Osjaków (1)
        Sekretarz Gminy (1)
        Skarbnik Gminy (1)
        Urząd Stanu Cywilnego (1)
    Regulamin urzędu (1)
    Ochrona danych osobowych RODO (5)
    Załatwianie spraw (2)
        Druki do pobrania ważne! (9)
        Wodociągi i kanalizacja sanitarna (9)
        Ochrona Środowiska (29)
            Gospodarka odpadami (6)
            Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami (1)
            Program usuwania azbestu (2)
            Wycinka drzew (1)
            Retencja terenowa (1)
        Drogi Gminne (4)
        Podatki gminne (17)
            Deklaracje na podatek od nieruchomości, rolny, leśny (1)
            Informacje na podatek od nieruchomości, rolny, leśny (1)
        Współpraca z organizacjami pożytku publicznego (2)
        USC i ewidencja ludności (2)
        Gospodarka lokalowa (1)
        Dowóz uczniów (1)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (1)
        Rejestry umów (0)
            Rok 2016 (2)
            Rok 2017 (0)
        Rejestry Instytucji Kultury (2)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Za rok 2020 (0)
            Rada Gminy (1)
            Kierownicy Urzędu (1)
            Osoby wydające decyzje administracyjne (1)
            Kierownicy jednostek administracyjnych (1)
        Za rok 2019 (0)
            Rada Gminy (1)
            Kierownicy Urzędu (1)
            Osoby wydające decyzje administracyjne (1)
            Kierownicy jednostek administracyjnych (1)
        Archiwum (0)
            za rok 2015 (0)
                Rada Gminy (1)
                Kierownictwo Urzędu (1)
                Osoby wydające decyzje administracyjne (1)
                Kierownicy jednostek administracyjnych (1)
            za rok 2014 (0)
                Rada Gminy (1)
                Kierownictwo Urzędu (1)
                Osoby wydające decyzje administracyjne (1)
                Kierownicy jednostek administracyjnych (1)
            na koniec kadencji 2014 (2)
            na początek kadencji 2014-2018 (1)
            za rok 2016 (0)
                Rada Gminy (1)
                Kierownictwo Urzędu (1)
                Osoby wydające decyzje administracyjne (1)
                Kierownicy jednostek administracyjnych (1)
            za rok 2017 (0)
                Rada Gminy (1)
                Kierownicy Urzędu (1)
                Osoby wydające decyzje administracyjne (1)
                Kierownicy jednostek administracyjnych (1)
            Na początek kadencji 2018-2023 (0)
                Wójt Gminy (1)
                Rada Gminy (1)
            Na koniec kadencji 2014-2018 (0)
                Rada Gminy (1)
                Wójt Gminy (1)
            za rok 2018 (0)
                Rada Gminy (1)
                Kierownicy Urzędu (1)
                Osoby wydajace decyzje administracyjne (1)
                Kierownicy jednostek administracyjnych (1)
        Wzory oświadczeń majątkowych nowe ważne! (2)
        2021 (0)
            Kierownicy jednostek administracyjnych (2)
            Osoby wydające decyzje administracyjne (1)
            Rada Gminy (2)
            Kierownicy Urzędu (2)
    Budżet, Podatki (40)
        Informacje z wykonania budżetu (0)
            Archiwum (0)
                2017 (4)
                2016 (3)
                2015 (4)
                2014 (4)
                2013 (4)
                2012 (4)
                2011 (3)
                2010 (4)
                2009 (4)
                2008 (4)
                2007 (4)
                2006 (5)
                2005 (1)
                2018 (4)
            2019 (1)
            2020 (3)
            2021 (1)
        Podatki (11)
        Pomoc Publiczna (1)
    Praca w urzędzie (0)
        Nabór na wolne stanowisko pracy (9)
        Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze (1)
    Postępowanie przed sądami (1)
    Nieruchomości (27)
        Lokale mieszkalne (3)
    Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (3)

Aktualności
    Ochrona zdrowia ważne! (9)
    Wybory (0)
        Wybory uzupełniające do Rady Gminy Osjaków (11)
    Rolnictwo (17)
    Działalność gospodarcza (2)
    Organizacja zgromadzeń (1)
    Ochrona i zapobieganie szkodom wyrządzonym przez bobry (1)
    Ochrona zabytków (2)
    Obwieszczenia, Ogłoszenia, Informacje (18)
        Obwieszczenia, Ogłoszenia i Informacje Wójta Gminy (20)
        Obwieszczenia, Ogłoszenia i Informacje Starosty Wieluńskiego (1)
        Obwieszczenia, Ogłoszenia i Informacje Wojewody Łódzkiego (5)

Rozwój Gminy Osjaków
    Plany, Programy, Strategie (0)
        Strategia Rozwoju Gminy Osjaków na lata 2015 - 2022 (1)
        Program Rewitalizacji dla Gminy Osjaków do 2023 roku. (2)
        Plan Gospodarkii Niskoemisyjnej dla Gminy Osjaków (1)
        Plan Zagospodarowania Przestrzennego (8)
        Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępdności Urzędu Gminy w Osjakowie (1)
    Projekty i programy realizowane przez gminę Osjaków (0)
        Realizacja projektów i zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych (0)
            Ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020 (4)
                E-aktywni mieszkańcy gminy Osjaków (1)
                Zatrudnij się sam. Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców powiatu wieluńskiego (1)
                Nadwarciańska turystyka aktywna na terenie gminy Osjaków (5)
                E-administracja Gminy Osjaków (2)
                Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Raduckim Folwarku z przeznaczeniem na edukację przedszkolną (3)
                Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami oraz przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach współfinansowana ze środków Unii Euroejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (4)
                Klub dziecięcy w Gminie Osjaków = możliwość powrotu do pracy rodziców (1)
                Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków (3)
                Rajd rowerowy w ramach projektu pn. "Nadwarciańska turystyka aktywna na terenie gminy Osjaków" (1)
                Budowa targowiska w Osjakowie wraz z infrastrukturą (1)
                Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osjakowie (1)
                Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Drobnicach (2)
                Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Osjakowie o pomieszczenia żłobka (1)
                Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy (2)
                Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków - etap II (3)
            Z innych funduszy w perspektywie finansowej 2014-2020 (0)
            Nabór partnerów do projektu (3)
            W perspektywie finansowej 2007-2013 (8)
                Nadwarciański chrzan "marką" Łódzkiego (4)
                Podniesienie atrakcyjności turystycznej rzeki Warty poprzez doposażenie placu zabaw w Osjakowie (2)
            Nabór uczestników do udziału w szkoleniu (1)
        PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE" (1)
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osjaków (6)

Zamówienia publiczne
    Konkursy na realizację zadań publicznych (11)
    Przetargi niepodlegające ustawie prawo zamówień publicznych (104)
        Archiwalne (130)
    Archiwalne (0)
        Przetargi - 2007 (0)
            Zamknięte (7)
            Roztrzygnięte (11)
            Nieroztrzygnięte (0)
            Unieważnione (4)
            Ogłoszenia o wynikach przetargu (13)
        Przetargi - 2008 (0)
            Otwarte (0)
            Zamknięte (0)
            Roztrzygnięte (7)
                Budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Osjakowie (20)
            Nieroztrzygnięte (0)
            Unieważnione (2)
            Ogłoszenia o wynikach przetargu (8)
            Ogłoszenia o zawarciu umowy (8)
        Przetargi - 2009 (0)
            Otwarte (0)
            Zamknięte (0)
            Roztrzygnięte (0)
            Nieroztrzygnięte (0)
            Unieważnione (0)
            Ogłoszenia o wynikach przetargu (7)
            Ogłoszenia o zawarciu umowy (8)
        Przetargi - 2017 (13)
            Przetargi - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OSJAKOWIE (6)
            Przetargi - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZERNICACH (4)
            Zmiana i wyjaśnienia treści SIWZ (14)
            informacja z otwarcia ofert (11)
            wybór najkorzystniejszej oferty (9)
            unieważnienie postępowania (3)
        Przetargi - 2018 (10)
            wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ (9)
            informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (9)
            zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (10)
            Plan zamówień publicznych na 2018r. (1)
        Przetargi - 2010 (0)
            Otwarte (0)
            Zamknięte (0)
            Roztrzygnęte (0)
            Nieroztrzygnięte (0)
            Unieważnione (0)
            Ogłoszenie o wynikach przetargu (5)
            Ogłoszenie o zawarciu umowy (5)
        Przetargi - 2011 (0)
            Otwrte (0)
            Rozstrzygnięte (11)
            Uniewaznione (1)
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (12)
            Ogłoszenie o zawarciu umowy (12)
            Modyfikacje i wyjasnienia treści SIWZ (13)
        Przetargi - 2012 (0)
            Otwarte (0)
            Zamknięte (0)
            Rozstrzygnięte (10)
                Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osjakowie wraz z niebędna infrastrukturą (15)
            Nierozstrzygnięte (0)
            Unieważnione (1)
            Ogłoszenia o wynikach przetargu (10)
            Ogłoszenia o zawarciu umowy (11)
            Modyfikacje i wyjaśnienia SIWZ (7)
        Przetargi - 2013 (1)
            Otwarte (0)
            Rozstrzygnięte (10)
            Ogłoszenia o wynikach przetargu (11)
            Ogłoszenia o zawarciu umowy (11)
            Modyfikacje, wyjaśnienia i zmiany SIWZ (7)
        Przetargi - 2014 (10)
            Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ (11)
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (8)
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (10)
            unieważnienie postępowania (2)
        Przetargi 2019 (11)
            wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ (7)
            informacja z otawrcia ofert (12)
            zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (12)
            unieważnienie postępowania (1)
        Przetargi - 2015 (36)
        Przetargi - 2016 (5)
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (5)
            Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (3)
            Zmiana i wyjaśnienia treści SIWZ (4)
            ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (4)
        Przetargi 2020 (8)
            Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku o wartości przewyższającej równowartość 30 000 euro (1)
            zmiana i wyjaśnienia treści SIWZ (9)
            informacja z otwarcia ofert (8)
            zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (7)
    Przetargi 2021 (6)
        Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok (1)
        zmiana i wyjaśnienia treści SWZ (4)
        informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (8)
        unieważnienie postępowania (3)
        informacja z otwarcia ofert (5)
        informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (3)
    Przetargi 2022 (8)
        Plan postępowań o udzielenia zamówień na 2022 rok (1)
        Zmiana i wyjaśnienia treści SWZ (2)
        Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (2)
        Unieważnienia postępowania (0)
        Informacja z otwarcia ofert (2)
        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2)

Sesje Rady Gminy
    Transmisje Sesji Rady Gminy (1)

Ostrzeżenia IMGW obrazek
    Ostrzeżenia meteorologiczne (1)
    Ostrzeżenia hydrologiczne (1)
    Przewidywanie zagrożeń (1)
    Długoterminowa prognoza pogody (1)

Kontakt
    Dane kontaktowe Urzędu Gminy w Osjakowie ważne! (1)

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij