Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 432054-2009 z dnia 2009-12-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Osjaków
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w branży sanitarnej i elektrycznej, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa technologii stacji uzdatniania wody w Osjakowie, zlokalizowanego na terenie ujęcia wód...
Termin składania ofert: 2010-01-11

Osjaków: Przebudowa technologii stacji uzdatniania wody w Osjakowie
Numer ogłoszenia: 40228 - 2010; data zamieszczenia: 12.02.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 432054 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osjaków, ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków, woj. łódzkie, tel. (043) 842 33 91, faks (043) 842 33 91 w. 31.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa technologii stacji uzdatniania wody w Osjakowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w branży sanitarnej i elektrycznej, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa technologii stacji uzdatniania wody w Osjakowie, zlokalizowanego na terenie ujęcia wód podziemnych i stacji uzdatniania wody w Osjakowie (działki ewidencyjne nr 217/4, 218/4 w obrębie geodezyjnym Osjaków). Zakres podstawowy robót sanitarnych i elektrycznych odejmuje wykonanie:zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z rurociągami - przelewowym, spustowym, tłocznym i ssącym,fundamentu pod zbiornik wody surowej, instalacji technologicznej SUW, wymiany pomp głębinowych, robót ogólnobudowlanych w hali SUW, fundamentu i studzienek technologicznych zbiornika wody uzdatnionej, przebudowy instalacji elektrycznej, polegającej na: wyniesieniu złączy instalacji siłowej i oświetleniowej na zewnątrz budynku i zlokalizowanie ich przy wejściu do budynku SUW wraz z dostosowaniem trasy kabla zasilającego, zainstalowaniu trasy zabezpieczeń przelicznikowych dla potrzeb instalacji siłowej i instalacji oświetleniowej SUW w zespole złączy, zainstalowaniu wyłącznika pożarowego obiektu dla instalacji siłowej oraz wyłącznika pożarowego obiektu dla instalacji oświetleniowej, zainstalowaniu układu pomiaru energii z przeniesieniem liczników do projektowanego zestawu zlokalizowanego przy wejściu głównym, zgodnie z projektami budowlanymi (branża sanitarna i elektryczna), stanowiącymi załącznik do pozwolenia na budowę - decyzja Nr 713/06 z dnia 03.10.2006 r. Starosty Wieluńskiego znak: AB.7351/91/06, z wyłączeniem zakresu robót związanych z przestawieniem słupa oświetleniowego z linia zasilającą kolidujących z projektowanym zbiornikiem wody uzdatnionej, który to zakres jest wskazany na projekcie zagospodarowania terenu 9słup z linią zasilającą został już przestawiony). Zakres rzeczowy przedsięwzięcia będącego przedmiotem zamówienia określony jest w projekcie budowlanym w zakresie branży sanitarnej i branży elektrycznej, a także w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Załączony do SIWZ przedmiar robót ma charakter pomocniczy. W przypadku rozbieżności pomiędzy dostarczoną dokumentacją a przedmiarem robót należy przyjąć, że prawidłowo określono wielkość robót w projektach budowlanych. Specyfikacja techniczna, przedmiar robót i projekt techniczny stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. W celu doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w ofercie materiałów i wyrobów innych producentów, niż wskazane w projektach budowlanych, o parametrach technicznych, konstrukcyjnych, użytkowych i jakościowych nie gorszych od podanych w tych projektach. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był objęty 36 - miesięczną gwarancją, która rozpocznie swój bieg od daty odbioru końcowego zamówienia przez zamawiającego. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia (standard i jakość wykonania robót) określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiących przedmiot zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny i zobowiązany na własny koszt do należytego utrzymania placu budowy oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom. Odpady budowlane, które powstaną w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie prac określonych w projektach budowlanych i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a także wszystkie inne koszty niezbędne i konieczne do wykonania przedmiotowego zamówienia. Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej. Na zastosowane materiały Wykonawca jest obowiązany okazać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z obowiązującymi normami lub aprobatą techniczną, atesty higieniczne, które stanowić będą załączniki do protokołów odbioru robót. Po stronie wykonawcy pozostają koszty wszystkich badań potrzebnych do udokumentowania wymaganej jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów. Zakres robót i ich wartość w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, należy wskazać w formularzu oferty, a szczegółowy opis udziału podwykonawców w realizacji umowy określa § 6 projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie, którą część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom zamawiający uzna, że zamówienie będzie realizowane bez udziału podwykonawców. Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym zakresie i stopniu jak byłyby to działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.30-5, 45.23.20.00-2, 45.31.57.00-5, 45.31.60.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.02.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 887674,47 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ