KOMUNIKAT

W związku z przedstawieniem przez Wójta Gminy Osjaków raportu o stanie gminy, zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) informuję, co następuje:

 

Rada Gminy Osjaków rozpatrzy raport, podczas sesji w dniu 30 czerwca 2022r., na której podejmowana będzie uchwała ws. udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy; raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata. Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Osjaków wotum zaufania.

W debacie nad raportem, mieszkańcy Gminy Osjaków mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Osjaków pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Osjakowie, pokój 7,ul. Targowa 26, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30. do dnia 29 czerwca 2022r. włącznie (zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie Gminy Osjaków). Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia.

Formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będzie dostępny od 31.05.2022r . w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osjaków oraz w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Osjakowie.

 

                                                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy Osjaków

 

                                                 (-)Sylwia Walczak