obrazek

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Osjakowie o pomieszczenia żłobka” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej.
Czas realizacji: 2016 – 2020 r.
Wartość projektu ogółem: 2 387 300,16 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 904 441,69 zł
Środki UE: 1 504 508,93 zł
Środki budżetu państwa: 57 133,25 zł
Cel projektu: Zwiększona dostępność do instytucji świadczących usługi opiekuńcze dla dzieci do 3 roku życia w gminie Osjaków.