obrazek

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osjakowie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.
Czas realizacji: 2017 – 2020 r.
Wartość projektu ogółem: 744 455,14 zł
Wydatki kwalifikowalne: 607 118,00 zł
Środki UE: 516 050,30 zł
Cel projektu: Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Osjaków.