obrazek

W dniu 20 lutego 2018 r. pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Osjaków, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, została podpisana umowa nr 00004-65171-UM0500018/17 o dofinansowanie zadania pn. „Budowa targowiska w Osjakowie wraz z infrastrukturą”. Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 999 938,00 zł, co stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji. Całkowity koszt realizacji zadania oszacowany został na kwotę 1 571 489,60 zł. Projekt obejmuje budowę wiaty targowej i budynku socjalno-sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu i montażem elementów małej architektury. Planuje się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej, rewersyjnej pompy ciepła oraz lamp solarnych z modułami fotowoltaicznymi. Targowisko zostanie utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej oraz zorganizowane w sposób umożliwiający m.in. rolnikom dogodny dostęp do punktów sprzedaży. Realizacja zadania przewidziana jest na 2019 rok.