Projekt pn.Klub Dziecięcy w Gminie Osjaków=możliwość powrotu do pracy rodziców” nr RPLD-10.01.00-IZ.00-10-001/16finansowany   ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiegona lata 2014-2020.

Działanie X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie X.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Realizacja projektu od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r.    na kwotę 88 192,50 zł

 

Projekt realizowany na terenie Gminy Osjaków w okresie IX 2016-VIII 2018r. Cel główny projektu to: zapewnienie w okresie 11.2016 – 08.2018 możliwości powrotu na rynek pracy przez min. 8 osób (8K/0M) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, które to osoby są osobami pracującymi, przebywającymi na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim i chcą powrócić do aktywności zawodowej oraz zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) w Gminie Osjaków (woj. łódzkie) - osoby te stanowią jednocześnie grupę docelową projektu. Cel ten będzie osiągnięty przez utworzenie w Gminie klubu dziecięcego, w którym w czasie 22 miesięcy opiekę otrzyma łącznie min.8 dzieci (max.10 dzieci) w wieku 1-3 lata. Działania projektowe zakładają: adaptację i wyposażenie pomieszczeń do prowadzenia klubu dziecięcego (IX-X.2016), zakup pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć i zabaw (IX-X 2016), opiekę na dziećmi w klubie dziecięcym (XI 2016-VIII 2018).