1. Uchwała Nr I/1/2002 z dnia 14.11.2002r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Osjakowie.

 2. Uchwała Nr I/2/2002 z dnia 14.11.2002r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy w Osjakowie.

 3. Uchwała Nr I/3/2002 z dnia 14.11.2002r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Osjakowie.

 4. Uchwała Nr I/4/2002 z dnia 14.11.2002r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Osjakowie.

 5. Uchwała Nr I/5/2002 z dnia 14.11.2002r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

 6. Uchwała Nr II/6/2002 z dnia 07.12.2002r. w sprawie powołania członków Komisji Rozwoju Gospodarczego.

 7. Uchwała Nr II/7/2002 z dnia 07.12.2002r. w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

 8. Uchwała Nr II/8/2002 z dnia 07.12.2002r. w sprawie powołania członków Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.

 9. Uchwała Nr II/9/2002 z dnia 07.12.2002r. w sprawie powołania Komisji Statutowej.

 10. Uchwała Nr II/10/2002 z dnia 07.12.2002r. w sprawie uchwalenia średniej ceny skupu 1 kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na rok podatkowy 2003.

 11. Uchwała Nr II/11/2002 z dnia 07.12.2002r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.

 12. Uchwała Nr II/12/2002 z dnia 07.12.2002r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru.

 13. Uchwała Nr II/13/2002 z dnia 07.12.2002r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji do celów podatkowych.

 14. Uchwała Nr II/14/2002 z dnia 07.12.2002r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2002 r.

 15. Uchwała Nr III/15/2002 z dnia 28.12.2002r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy.

 16. Uchwała Nr III/16/2002 z dnia 28.12.2002r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy.

 17. Uchwała Nr III/17/2002 z dnia 28.12.2002r. w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 18. Uchwała Nr III/18/2002 z dnia 28.12.2002r. w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków".

 19. Uchwała Nr III/19/2002 z dnia 28.12.2002r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków obejmującego działkę nr ew. 88/17 położoną we wsi Chorzyna - Tobułki.

 20. Uchwała Nr III/20/2002 z dnia 28.12.2002r. w sprawie przystąpienia do rozpoczęcia prac przygotowawczych związanych z zamianą działki Nr 71/11 - o pow.0.079 ha na część działki Nr 475 - o pow. ok. 0.05 ha.

 21. Uchwała Nr IV/21/2003 z dnia 08.02.2003r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy do Związku Gmin Regionu Łódzkiego.

 22. Uchwała Nr IV/22/2003 z dnia 08.02.2003r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.

 23. Uchwała Nr IV/23/2003 z dnia 08.02.2003r. w sprawie przystąpienia do rozpoczęcia prac przygotowawczych związanych ze zbyciem końcowego odcinka drogi gminnej oznaczonej numerem geodezyjnym 2280.

 24. Uchwała Nr IV/24/2003 z dnia 08.02.2003r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osjakowie.

 25. Uchwała Nr IV/25/2003 z dnia 08.02.2003r. w sprawie uchwalenia Statutów sołectw.

 26. Uchwała Nr IV/26/2003 z dnia 08.02.2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osjaków.

 27. Uchwała Nr IV/27/2003 z dnia 08.02.2003r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Osjaków.

 28. Uchwała Nr IV/28/2003 z dnia 08.02.2003r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych za udział w posiedzeniach rady, komisji, ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy, diet dla Wiceprzewodniczących Rady Gminy za pełnione dyżury oraz sołtysów.

 29. Uchwała Nr IV/29/2003 z dnia 08.02.2003r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdem samochodowym nie będącym własnością pracodawcy wykorzystywanym przez radnego w związku z wykonywanym mandatem.

 30. Uchwała Nr IV/30/2003 z dnia 08.02.2003r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Osjaków na 2003 rok.

 31. Uchwała Nr V/31/2003 z dnia 01.03.2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków.

 32. Uchwała Nr V/32/2003 z dnia 01.03.2003r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej przy SP ZOZ w Osjakowie powołanej na podstawie uchwał: Nr XIX/113/2000 z dnia 19.02.2000r., Nr XXIX/159/2000 z dnia 16.12.2000r., Nr XXX/163/2000 z dnia 28.12.2000r., Nr XXXV/203/2001 z dnia 20.06.2001r. Rady Gminy w Osjakowie.

 33. Uchwała Nr V/33/2003 z dnia 01.03.2003r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/76/99 z dnia 18 września 1999 roku.

 34. Uchwała Nr V/34/2003 z dnia 01.03.2003r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji.

 35. Uchwała Nr VI/35/2003 z dnia 29.03.2003r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

 36. Uchwała Nr VI/36/2003 z dnia 29.03.2003r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywana i wysokości diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 37. Uchwała Nr VI/37/2003 z dnia 29.03.2003r. w sprawie ustalenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów dla używania samochodu osobowego do celów służbowych.

 38. Uchwała Nr VI/38/2003 z dnia 29.03.2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków.

 39. Uchwała Nr VI/39/2003 z dnia 29.03.2003r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osjaków.

 40. Uchwała Nr VII/40/2003 z dnia 26.04.2003r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

 41. Uchwała Nr VII/41/2003 z dnia 26.04.2003r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr IV/30/2003 z dnia 8 lutego 2003r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Osjaków na rok 2003.

 42. Uchwała Nr VIII/42/2003 z dnia 14.06.2003r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w NBS w Działoszynie O/Osjaków na "budowę Przedszkola Publicznego w Osjakowie".

 43. Uchwała Nr VIII/43/2003 z dnia 14.06.2003r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na "Termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Osjakowie".

 44. Uchwała Nr VIII/44/2003 z dnia 14.06.2003r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Osjakowie w ulicach: Targowa, Piaskowa, Nad Wartą, Piotrkowska".

 45. Uchwała Nr VIII/45/2003 z dnia 14.06.2003r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na "Rozbudowę wodociągu grupowego Osjaków z przyłączami zagrodowymi, w obrębie wsi: Borki Walkowskie i Walków".

 46. Uchwała Nr VIII/46/2003 z dnia 14.06.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2003r.

 47. Uchwała Nr VIII/47/2003 z dnia 14.06.2003r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 48. Uchwała Nr VIII/48/2003 z dnia 14.06.2003r. w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Nadwarciańskich.

 49. Uchwała Nr IX/49/2003 z dnia 19.07.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2003r.

 50. Uchwała Nr IX/50/2003 z dnia 19.07.2003r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Nadwarciańskich.

 51. Uchwała Nr IX/51/2003 z dnia 19.07.2003r. w sprawie powołania zespołu do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję lat 2004 - 2007.

 52. Uchwała Nr IX/52/2003 z dnia 19.07.2003r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków obejmującej działki Nr 2011 i 2012/1 położone w miejscowości Drobnice.

 53. Uchwała Nr IX/53/2003 z dnia 19.07.2003r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków dla obszaru obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 87/2, 88/3, 88/5 położone we wsi Kuźnica Strobińska.

 54. Uchwała Nr X/54/2003 z dnia 13.09.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2003r.

 55. Uchwała Nr X/55/2003 z dnia 13.09.2003r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków obejmującej działki nr ew. 667/1, 672/1 położone we wsi Raducki Folwark.

 56. Uchwała Nr X/56/2003 z dnia 13.09.2003r. w sprawie zmian w Statucie Publicznego Przedszkola w Osjakowie.

 57. Uchwała Nr XI/57/2003 z dnia 29.10.2003r. w sprawie zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków.

 58. Uchwała Nr XI/58/2003 z dnia 30.10.2003r. w sprawie wyboru ławników na kadencję lat 2004 - 2007.

 59. Uchwała Nr XII/59/2003 z dnia 06.12.2003r. w sprawie protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków.

 60. Uchwała Nr XII/60/2003 z dnia 06.12.2003r. w sprawie protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków.

 61. Uchwała Nr XII/61/2003 z dnia 06.12.2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki zabudowanej Nr 21 - o pow. 0,3904 ha położonej w miejscowości Zofia gm. Osjaków.

 62. Uchwała Nr XII/62/2003 z dnia 06.12.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2003r.

 63. Uchwała Nr XII/63/2003 z dnia 06.12.2003r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w NBS w Działoszynie O/Osjaków na finansowanie wydatków bieżących nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy.

 64. Uchwała Nr XII/64/2003 z dnia 06.12.2003r. w sprawie uchwalenia średniej ceny skupu 1 kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na rok podatkowy 2004.

 65. Uchwała Nr XII/65/2003 z dnia 06.12.2003r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru.

 66. Uchwała Nr XII/66/2003 z dnia 06.12.2003r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.

 67. Uchwała Nr XII/67/2003 z dnia 06.12.2003r. w sprawie przystąpienia do rozpoczęcia prac przygotowawczych związanych z nabyciem części działki oznaczonej nr geodezyjnym 113 położonej w miejscowości Jasień.

 68. Uchwała Nr XII/68/2003 z dnia 06.12.2003r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Osjakowie za rok 2002.

 69. Uchwała Nr XIII/69/2003 z dnia 30.12.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2003r.

 70. Uchwała Nr XIII/70/2003 z dnia 30.12.2003r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy.

 71. Uchwała Nr XIII/71/2003 z dnia 30.12.2003r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy.

 72. Uchwała Nr XIII/72/2003 z dnia 30.12.2003r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXV/145/2000 z dnia 5 września 2000 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na działalność dydaktyczną, opiekuńczo - wychowawczą i bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Drobnicach i Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Czernicach prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.

 73. Uchwała Nr XIV/73/2004 z dnia 14.02.2004r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Osjaków na lata 2004 - 2008.

 74. Uchwała Nr XIV/74/2004 z dnia 14.02.2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 75. Uchwała Nr XIV/75/2004 z dnia 14.02.2004r. w sprawie przystąpienia do rozpoczęcia prac przygotowawczych związanych ze zbyciem Domu Nauczyciela w Drobnicach.

 76. Uchwała Nr XIV/76/2004 z dnia 14.02.2004r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie gminy Osjaków.

 77. Uchwała Nr XIV/77/2004 z dnia 14.02.2004r. w sprawie nadania statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osjakowie.

 78. Uchwała Nr XIV/78/2004 z dnia 14.02.2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 79. Uchwała Nr XV/79/2004 z dnia 27.03.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

 80. Uchwała Nr XV/80/2004 z dnia 27.03.2004r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Osjaków na 2004 rok.

 81. Uchwała Nr XV/81/2004 z dnia 27.03.2004r. w sprawie zatwierdzenia cen wody oraz opłat za odprowadzenie ścieków.

 82. Uchwała Nr XVI/82/2004 z dnia 24.04.2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

 83. Uchwała Nr XVI/83/2004 z dnia 24.04.2004r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

 84. Uchwała Nr XVI/84/2004 z dnia 24.04.2004r. w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Osjakowie.

 85. Uchwała Nr XVI/85/2004 z dnia 24.04.2004r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego, od którego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego.

 86. Uchwała Nr XVII/86/2004 z dnia 05.06.2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/239/2002 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 23 marca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków.

 87. Uchwała Nr XVII/87/2004 z dnia 05.06.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2004r.

 88. Uchwała Nr XVII/88/2004 z dnia 05.06.2004r. w sprawie przeniesienia prawa własności gruntu wraz z naniesieniami - obiekty szkolnego w Drobnicach - stanowiącego własność komunalną gminy Osjaków.

 89. Uchwała Nr XVIII/89/2004 z dnia 29.06.2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na "Rozbudowę wodociągu grupowego Osjaków w zakresie sieci wodociągowej wraz z przyłączami zagrodowymi, w miejscowościach Borki Walkowskie i Walków".

 90. Uchwała Nr XVIII/90/2004 z dnia 29.06.2004r. w sprawie zaciagnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Osjaków w ulicach: Targowej, Piaskowej, Nad Wartą i Piotrkowskiej".

 91. Uchwała Nr XVIII/91/2004 z dnia 29.06.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2004 r.

 92. Uchwała Nr XIX/92/2004 z dnia 12.07.2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków.

 93. Uchwała Nr XIX/93/2004 z dnia 12.07.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2004r.

 94. Uchwała Nr XIX/94/2004 z dnia 12.07.2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej z WFOŚiGw w Łodzi na "Rozbudowę wodociągu grupowego Osjaków w zakresie sieci wodociągowej wraz z przyłączami zagrodowymi w miejscowości Borki Walkowskie i Walków".

 95. Uchwała Nr XIX/95/2004 z dnia 12.07.2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej z WFOŚiGW w Łodzi na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Osjaków ulicach Targowej, Piaskowej, Nad Wartą i Piotrkowskiej".

 96. Uchwała Nr XIX/96/2004 z dnia 12.07.2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Osjakowie za rok 2003.

 97. Uchwała Nr XX/97/2004 z dnia 04.08.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2004r.

 98. Uchwała Nr XX/98/2004 z dnia 04.08.204r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Przemysłowym S.A. Oddział w Zduńskiej Woli Filia w Wieluniu na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy.

 99. Uchwała Nr XXI/99/2004 z dnia 20.09.2004r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.

 100. Uchwała Nr XXI/100/2004 z dnia 20.09.2004r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osjakowie.

 101. Uchwała Nr XXI/101/2004 z dnia 20.09.2004r. w sprawie zasad zwrotu świadczeń pomocy społecznej.

 102. Uchwała Nr XXI/102/2004 z dnia 20.09.2004r. w sprawie ustalania sposobu sprawienia pogrzebu w ramach pomocy społecznej.

 103. Uchwała Nr XXII/103/2004 z dnia 08.11.2004r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Osjakowie.

 104. Uchwała Nr XXII/104/2004 z dnia 08.11.2004r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Osjakowie.

 105. Uchwała Nr XXIII/105/2004 z dnia 06.12.2004r. w sprawie uchwalenia średniej ceny skupu 1 kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok podatkowy 2005.

 106. Uchwała Nr XXIII/106/2004 z dnia 06.12.2004r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru.

 107. Uchwała Nr XXIII/107/2004 z dnia 06.12.2004r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji do celów podatkowych.

 108. Uchwała Nr XXIII/108/2004 z dnia 06.12.2004r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

 109. Uchwała Nr XXIII/109/2004 z dnia 06.12.2004r. w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji projektu pn. "Popłyniemy z nurtem inicjatyw".

 110. Uchwała Nr XXIV/110/2004 z dnia 30.12.204r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2004r.

 111. Uchwała Nr XXIV/111/2004 z dnia 30.12.2004r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy.

 112. Uchwała Nr XXIV/112/2004 z dnia 30.12.2004r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy.

 113. Uchwała Nr XXIV/113/2004 z dnia 30.12.2004r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Osjaków z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok.

 114. Uchwała Nr XXVI/114/2005 z dnia 21.03.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

 115. Uchwała Nr XXVI/115/2005 z dnia 21.03.2005r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Gminie Osjaków na 2005 rok.

 116. Uchwała Nr XXVI/116/2005 z dnia 21.03.2005r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Osjaków.

 117. Uchwała Nr XXVI/117/2005 z dnia 21.03.2005r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Osjaków.

 118. Uchwała Nr XXVII/118/2005 z dnia 26.04.2005r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

 119. Uchwała Nr XXVII/119/2005 z dnia 26.04.2005r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Osjaków.

 120. Uchwała Nr XXVII/120/2005 z dnia 26.04.2005r. w sprawie zamiany działki zabudowanej Nr 446/2 o pow. 0,07 ha położonej w miejscowości Osjaków przy ul. Częstochowskiej 25 na działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 485 o pow. 0,0340 ha położoną w miejscowości Osjaków przy ul. Wieluńskiej 8.

 121. Uchwała Nr XXVII/121/2005 z dnia 26.04.2005r. w sprawie niedopłatnego przejęcia działki parafialnej

 122. Uchwała Nr XXVII/122/2005 z dnia 26.04.2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/117/2005 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 21 marca w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścoeków na terenie gminy Osjaków

 123. Uchwała Nr XXVII/123/2005 z dnia 26.04.2005r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXVI/117/2005 z dnia 21 marca 2005 roku.

 124. Uchwała Nr XXVIII/124/2005 z dnia 06.06.2005r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osjakowie za rok 2004.

 125. Uchwała Nr XXVIII/125/2005 z dnia 06.06.2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2005r.

 126. Uchwała Nr XXVIII/126/2005 z dnia 06.06.2005r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska Gminy Osjaków" i "Planu Gospodarki Odpadami Gminy Osjaków".

 127. Uchwała Nr XXVIII/127/2005 z dnia 06.06.2005r. w sprawie zatwierdzenia taryf za dostawę wody oraz taryf za odprowadzanie ścieków.

 128. Uchwała Nr XXVIII/128/2005 z dnia 06.06.2005r. w sprawie sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych wraz z częściami wspólnymi przynależnymi do tych lokali i ułamkową częścią gruntów, naniesień i urzadzeń w miejscowości Drobnice 49, gm. Osjaków (Dom Nauczyciela w Drobnicach).

 129. Uchwała Nr XXVIII/129/2005 z dnia 06.06.2005r. w sprawie przystąpienia do działań mających na celu budowę drogi gminnej we wsi Drobnice - Kolonia Dąbrowa.

 130. Uchwała Nr XXIX/130/2005 z dnia 04.07.2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2005r.

 131. Uchwała Nr XXIX/131/2005 z dnia 04.07.2005r. w sprawie zbycia działki Nr 2280 o pow. 0,10 ha położonej w miejscowości Drobnice, gm. Osjaków.

 132. Uchwała Nr XXIX/132/2005 z dnia 04.07.2005r. w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości Nr 2376/4 o pow. 0,87 ha - cmentarza w Drobnicach - stanowiącego własność komunalną gminy Osjaków.

 133. Uchwała Nr XXX/133/2005 z dnia 12.09.2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2005 r.

 134. Uchwała Nr XXX/134/2005 z dnia 12.09.2005r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na "Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Osjaków - część 3: Zofia i część 6: Czernice".

 135. Uchwała Nr XXX/135/2005 z dnia 12.09.2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Nadwarciańskim Banku Spółdzielczym w Działoszynie Oddział w Osjakowie na finansowanie wydatków inwestycyjnych - budowa drogi w miejscowości Drobnice-Dąbrowa.

 136. Uchwała Nr XXX/136/2005 z dnia 12.09.2005r. w sprawie zbycia 1/8 działki Nr 59/1 o pow. 2,7700 ha położonej w miejscowości Kuźnica Strobińska gm. Osjaków.

 137.  Uchwała nr XXXI/137/2005 z dnia 07.11.2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2005r.

 138. Uchwała Nr XXXI/138/2005 z dnia 07.11.2005r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIX/161/2000 z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Osjakowie.

 139. Uchwała Nr XXXI/139/2005 z dnia 07.11.2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/78/2004 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 14 lutego 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 140. Uchwała Nr XXXI/140/2005 z dnia 07.11.2005r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej oraz wyłączenia drogi z użytkowania.

 141. Uchwała Nr XXXI/141/2005 z dnia 07.11.2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki nr 23 – o pow. 0,23 ha położonej w miejscowości Zofia gm. Osjaków.

 142. Uchwała Nr XXXI/142/2005 z dnia 07.11.2005r. w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Osjaków.

 143. Uchwała Nr XXXI/143/2005 z dnia 07.11.2005r. w sprawie wprowadzenia wieloletniego programu inwestycyjnego, zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Osjaków, Felinów wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi oraz modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osjakowie.

 144. Uchwała Nr XXXI/144/2005 z dnia 07.11.2005r. w sprawie wystąpienia Gminy Osjaków ze Związku Gmin Regionu Łódzkiego.

 145. Uchwała Nr XXXII/145/2005 z dnia 06.12.2005r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osjakowie.

 146. Uchwała Nr XXXII/146/2005 z dnia 06.12.2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2005r.

 147. Uchwała Nr XXXII/147/2005 z dnia 06.12.2005r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru.

 148. Uchwała Nr XXXII/148/2005 z dnia 06.12.2005r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.

 149. Uchwała Nr XXXII/149/2005 z dnia 06.12.2005r. w sprawie wypłaty ekwiwalentu dla członków jednostek OSP z terenu gminy za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym.

 150. Uchwała Nr XXXII/150/2005 z dnia 06.12.2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/128/2005 z dnia 06 czerwca 2005 roku.

 151. Uchwała Nr XXXIII/151/2005 z dnia 30.12.2005r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXXII/148/2005 z dnia 6 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.

 152. Uchwała Nr XXXIII/152/2005 z dnia 30.12.2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2005r.

 153. Uchwała Nr XXXIII/153/2005 z dnia 30.12.2005r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy.

 154. Uchwała Nr XXXIII/154/2005 z dnia 30.12.2005r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy.

 155. Uchwała Nr XXXIII/155/2005 z dnia 30.12.2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Nr XXX/135/2005 z dnia 12 września 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Nadwarciańskim Banku Spółdzielczym w Działoszynie Oddział w Osjakowie na finansowanie wydatków inwestycyjnych – budowa drogi w miejscowości Drobnice – Dąbrowa.

 156. Uchwała Nr XXXIII/156/2005 z dnia 30.12.2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

 157. Uchwała Nr XXXIII/157/2005 z dnia 30.12.2005r. w sprawie wydzierżawienia lokali użytkowych w budynkach komunalnych w Osjakowie przy ul. Wieluńskiej 11 i w Drobnicach 51.

 158. Uchwała Nr XXXIII/158/2005 z dnia 30.12.2005r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej oraz wyłączenia drogi z użytkowania.

 159. Uchwała Nr XXXIII/159/2005 z dnia 30.12.2005r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXXII/154/2005 z dnia 6 grudnia 2005r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osjakowie.

 160. Uchwała Nr XXXIII/160/2005 z dnia 30.12.2005r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osjakowie.

 161. Uchwała Nr XXXIII/161/2005 z dnia 30.12.2005r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/149/2005 z dnia 6 grudnia 2005r.

 162. Uchwała Nr XXXIV/162/2006 z dnia 13.02.2006r. w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osjakowie.

 163. Uchwała Nr XXXIV/163/2006 z dnia 13.02.2006r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osjakowie.

 164. Uchwała Nr XXXIV/164/2006 z dnia 13.02.2006r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

 165. Uchwała Nr XXXIV/165/2006 z dnia 13.02.2006r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Osjaków z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok.

 166. Uchwała Nr XXXIV/166/2006 z dnia 13.02.2006r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Rady Gminy w Osjakowie Nr III/20/2002 z dnia 28 grudnia 2002r.

 167. Uchwała Nr XXXV/167/2006 z dnia 27.03.2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

 168. Uchwała Nr XXXV/168/2006 z dnia 27.03.2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/145/2005 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 6 grudnia 2005r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osjakowie.

 169. Uchwała Nr XXXV/169/2006 z dnia 27.03.2006r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Osjaków na 2006 rok.

 170. Uchwała Nr XXXV/170/2006 z dnia 27.03.2006r. w sprawie zamiany nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 446/4 o powierzchni 0,0668 ha, położonej w miejscowości Osjaków przy ul. Częstochowskiej 25 na nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów nr 485 o powierzchni 0,0346 ha położoną w miejscowości Osjaków przy ul. Wieluńskiej 8.

 171. Uchwała Nr XXXVI/171/2006 z dnia 24.04.2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005 oraz udzielenia absolutorium.

 172. Uchwała Nr XXXVI/172/2006 z dnia 24.04.2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osjaków.

 173. Uchwała Nr XXXVI/173/2006 z dnia 24.04.2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/150/2005 z dnia 6 grudnia 2005 roku.

 174. Uchwała Nr XXXVII/174/2006 z dnia 19.06.2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osjakowie za rok 2005.

 175. Uchwała Nr XXXVII/175/2006 z dnia 19.06.2006r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Osjaków,

 176. Uchwała Nr XXXVII/176/2006 z dnia 19.06.2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/101/2004 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 20 września 2004r. w sprawie zasad zwrotu świadczeń pomocy społecznej.

 177. Uchwała Nr XXXVII/177/2006 z dnia 19.06.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2006r.

 178. Uchwała Nr XXXVII/178/2006 z dnia 19.06.2006r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie.

 179. Uchwała Nr XXXVII/179/2006 z dnia 19.06.2006r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie.

 180. Uchwała Nr XXXVII/180/2006 z dnia 19.06.2006r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 181. Uchwała Nr XXXVII/181/2006 z dnia 19.06.2006r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych świadczonych przez Gminę Osjaków.

 182. Uchwała Nr XXXVII/182/2006 z dnia 19.06.2006r. w sprawie zbycia działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 729/1 – o powierzchni 0,0150 ha położonej w obrębie wsi Osjaków, gmina Osjaków.

 183. Uchwała Nr XXXVII/183/2006 z dnia 19.06.2006r. w sprawie zamiany działki zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 177/1 – o powierzchni 0,4040 ha, położonej w obrębie wsi Jasień, gmina Osjaków na działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 372/1 o powierzchni 0,1433 i nr 330/1 – o powierzchni 0,0013 ha, położone w obrębie wsi Józefina, gmina Osjaków.

 184. Uchwała Nr XXXVII/184/2006 z dnia 19.06.2006r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określania zasad usytuowania tych punktów na terenie gminy Osjaków.

 185. Uchwała Nr XXXVIII/185/2006 z dnia 28.08.2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osjaków oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osjakowie za pierwsze półrocze.

 186. Uchwała Nr XXXVIII/186/2006 z dnia 28.08.2006r. w sprawie zmian w budżecie 2006r.

 187. Uchwała Nr XXXVIII/187/2006 z dnia 28.08.2006r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na „Budowę sieci wodociągowej w gminie Osjaków: część 1 – Drobnice, Raduczyce, Raducki Folwark, Kolonia Raducka, część 8 – Huta Czernicka, część 9 – Piskornik Czernicki”.

 188. Uchwała Nr XXXVIII/188/2006 z dnia 28.08.2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.

 189. Uchwała Nr XXXVIII/189/2006 z dnia 28.08.2006r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz gminy Osjaków działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 19/4 o pow. 0,0058 ha, 19/6 o pow. 0,0033 ha, 20/1 o pow. 0,0050 ha, 21/1 o pow. 0,0029 ha w obrębie wsi Felinów, celem poszerzenia pasa drogi gminnej.

 190. Uchwała Nr XXXVIII/190/2006 z dnia 28.08.2006r. w sprawie uchwalenia statutu Urzędu Gminy w Osjakowie.

 191. Uchwała Nr XXXVIII/191/2006 z dnia 28.08.2006r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXVII/174/2006 z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osjakowie za rok 2005.

 192. Uchwała Nr XXXVIII/192/2006 z dnia 28.08.2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/162/2006 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 13 lutego 2006r. w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osjakowie.

 193. Uchwała Nr XL/193/2006 z dnia 23.10.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2006r.

 194. Uchwała Nr XL/194/2006 z dnia 23.10.2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/168/2006 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 27.03.2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/145/2005 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 6 grudnia 2005r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osjakowie.