Świadczeniami rodzinnymi są:
1)
zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2)
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
3) świadczenia opiekuńcze:
zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

O zasiłek rodzinny można ubiegać się, jeżeli spełnia się kryteria dochodowe. Przyznanie dodatków do zasiłku uzależnione jest od indywidualnej sytuacji finansowej i rodzinnej osoby ubiegającej się.

Obecnie można ubiegać się o następujące dodatki:

·         Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

·         Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

·        

·         Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

·         Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

·         Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

·         Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

 

 

Od 1 września 2006 r. wysokość zasiłku wynosi:

1) 48,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 64,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 68,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.


Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka.
3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się).

Zasiłek przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:
 - 18 roku życia,
 - nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 - 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 139 poz. 992 z późn. zm.)