Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Osjaków.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Osjaków.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z poźn.zm.) oraz uchwały Nr L/230/2010 Rady Gminy Osjaków z dnia 9 listopada  2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłasza się przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Osjaków.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 21.02.2023 r.
Termin zakończenia konsultacji: 08.03.2023 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesyłać w terminie do dnia 08.03.2023 r. do godz. 14:00

- elektronicznie na adres: sekretariat@osjakow.pl
- pisemnie na adres: Urząd Gminy Osjaków, ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków

Niniejsze konsultacje przeprowadza się celem poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie przedmiotowego projektu Uchwały.

Zarządzenie Wójta Gminy Osjaków - Załącznik.