O G Ł O S Z E N I E

 

 

       W nawiązaniu do ogłoszonego przez  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie programu priorytetowego ”Usuwanie folii rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, takich jak:

 

   odpady z folii rolniczej,

    odpady z siatki i sznurka do owijania balotów;

    odpady opakowaniowe po nawozach;

    odpady opakowaniowe typu Big - Bag.

 

         Wójt Gminy Osjaków zaprasza rolników do składania wniosków, które będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji w/w zadania.

Zgodnie z warunkami programu Gmina może pozyskać dotację w wysokości do 500 zł za 1 tonę odpadów. Z analizy rynku wynika, że koszt odbioru i utylizacji może być wyższy. Wobec tego należy się liczyć z koniecznością pokrycia różnicy pomiędzy uzyskaną przez Gminę dotacją, a faktycznym kosztem odbioru i utylizacji odpadów, o których mowa powyżej.

Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dotacji.

            Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie Urzędzie Gminy w Osjakowie do dnia 28 lutego 2023 r.

 

 

 

Wójt Gminy Osjaków

 

(-)  Jarosław Trojan