OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków

           

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Osjaków uchwały nr L/249/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków.

Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem zmiany planu będzie aktualizacja ustaleń w zakresie:

1)      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

2)      rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii.

 

Każdy ma prawo składać wnioski do planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko
w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.  Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Osjakowie ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: sekretariat@osjakow.pl. Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Osjaków.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Osjakowie ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

W związku z realizacją przez Wójta Gminy Osjaków czynności, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie
z art. 17a tej ustawy, informuję, że:

-       administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy w Osjakowie jest Wójt Gminy Osjaków, ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków;

-       klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osjakowie (https://osjakow.bip.net.pl/ / w zakładce Urząd Gminy – Ochrona danych osobowych RODO - Informacja),

-       prawo dostępu do informacji o źródle danych, z którego zostały zebrane, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

 Wójt Gminy Osjaków

    (-) Jarosław Trojan