Zamawiający:
Gmina Osjaków

Tytuł przetargu:
Przebudowa drogi gminnej nr 117311E odcinek Drobnice - Szyszczyna

CPV:
45233220-7; 45112730-1; 4523120-6; 45233140-2; 45233290-8; 45233330-1

Tryb zamówienia:


Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wymaga się, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC)
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i wskazuje się sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia, nie mniejszą niż 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że:
1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie, co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi
wraz z podaniem jego wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały należycie wykonane, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; (budowa, przebudowa, remont - oznaczenie ze słownika pojęć określonego w art. 3 pkt 6, 7a i 8 ustawy Prawo budowlane);
2) dysponuje osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie wszystkimi aspektami realizacji inwestycji, tj. co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (co najmniej w zakresie ograniczonym), w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające
im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, w specjalności inżynieryjnej drogowej.
2. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).


Termin realizacji:
do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Renata Kostrzycka - w zakresie procedury, Wioletta Sroka - w zakresie przedmiotu zamówienia

Miejsce składania ofert:
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Oferty można składać do:
2021-07-23 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2021-07-23 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2021 r., o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria wyboru:
cena = waga = 60,00 pkt
gwarancja jakości i rękojmia = waga = 40,00 pkt


Wadium:
5 000,00 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące