KONSULTACJE SPOLECZNE

 

Gmina Osjaków ogłasza konsultacje społeczne dotyczące opracowania „Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door  na terenie Gminy Osjaków”. Dokument ten jest obligatoryjnym dokumentem do wniosku o przyznanie grantu w ramach konkursu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizującego projekt pozakonkursowy pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Konsultacje prowadzone są w formie ankiet, które należy w terminie do 17.08.2020 r. złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:

1)     wypełniony formularz ankiety przesłać na adres e-mail: [email protected]

2)     wypełniony formularz ankiety doręczyć do Urzędu Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98 – 320 Osjaków (skrzynka podawcza umieszczona przed wejściem do budynku).

Ankieta jest anonimowa, kierowana do osób mających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne),
z terenu Gminy Osjaków.