obrazek

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Drobnicach” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków
Czas realizacji: 2017 – 2021 r.
Wartość projektu ogółem: 570 988,50 zł
Wydatki kwalifikowalne: 444 948,65 zł
Środki UE: 378 206,36 zł
Cel projektu: Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Osjaków.