obrazek

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej.

Czas realizacji: 2016 - 2021 r.

Wartość projektu ogółem: 3 338 347,80 zł

Wydatki kwalifikowalne: 2 485 892,63 zł

Środki UE: 1 986 228,23 zł

Środki budżetu państwa: 74 576,77 zł

Cel projektu: Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne mieszkańców Osjakowa poprzez utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy