obrazek

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. "Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Raduckim Folwarku z przeznaczeniem na edukację przedszkolną", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego. Wartość projektu - 1 051 285,01 zł, w tym dofinansowanie - 695 969,48 zł. Celem projektu jest przezwyciężenie co najmniej dwóch negatywnych zjawisk zdefiniowanych w Programie Rewitalizacji gminy Osjaków na lata 2016-2023, które występują na przedmiotowym obszarze. Projekt ma na celu m.in.: niwelowanie skutków wykluczenia społecznego oraz powstanie nowych miejsc pracy. Pośrednio osiągnięte zostaną również inne korzyści, takie jak aktywizacja zawodowa mieszkańców, poprawa jakości życia, wzrost aktywności społecznej czy dostęp do usług publicznych. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  1. przygotowanie projektu - sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności projektu;
  2. adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego z przeznaczeniem na edukację przedszkolną - roboty budowlane związane z zadaniem;
  3. zagospodarowanie terenu i mała architektura - ogrodzenie terenu, urządzenie placu zabaw i terenów zielonych;
  4. zarządzanie projektem - pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego, prace związane z koordynacją nad realizacją projektu;
  5. zakup wyposażenia;
  6. promocja projektu.

Miejsce realizacji: Raducki Folwark, dz. ewid. nr: 346/2, 347/2, obręb ewid. Raducki Folwark Stanisławów. Czas realizacji: 2018 r.