Informacja Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

Informuje, że 28 czerwca 2021 roku (tj. poniedziałek) o godz. 9.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie, ul. Wieluńska 26, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.     
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osjaków za 2020 rok.  
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolonii Raduckiej i nadania Statutu.   
6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów.

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.                               

8. Wolne wnioski i sprawy różne.      

 

                                                                                          

                                                                                                                                                                                    Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 

                                                                                                                                                                                      /-/ Urszula Czerniak 


Informacja Komisji Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu

Informuje, że 29 czerwca 2021 roku (tj. wtorek) o godz. 9.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie, ul. Wieluńska 26, odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie.
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie.
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osjaków za 2020 rok.
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Osjaków za 2020 rok.
6. Sprawozdanie za 2020 rok z realizacji Programu Wspierania Rodzin w Gminie Osjaków na lata 2018-2020.
7. Sprawozdanie za 2020 z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Osjaków.
8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolonii Raduckiej i nadania Statutu.
9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Osjaków” Panu Edmundowi Jagiełło.
10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Osjaków” Panu Wiesławowi Jaskólskiemu.
11. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Osjaków na rok szkolny 2021/2022.   
12. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.                                                                                    

13. Wolne wnioski i sprawy różne.                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                 Przewodniczący Komisji Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu 

                                                                                                                                                                                /-/ Słwomir Kaźmierczak 


Informacja Komisji Rewizyjnej

Informuje, że 29 czerwca 2021 roku (tj. wtorek) o godz. 12.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie, ul. Wieluńska 26, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie.
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie.
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Osjaków za 2020 rok.
5. Sprawozdanie za 2020 rok z realizacji Programu Wspierania Rodzin w Gminie Osjaków na lata 2018-2020.
6. Sprawozdanie za 2020 z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Osjaków.
7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolonii Raduckiej i nadania Statutu.
8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.
9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów.
10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Osjaków na rok szkolny 2021/2022.
11. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.
12. Przedstawienie informacji Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi gminy Osjaków za 2020r.  wraz z przedstawieniem odwołania Wójta Gminy Osjaków od opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osjaków za 2020r.
13. Wolne wnioski i sprawy różne.
                           

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

/-/ Bronisława Felusiak