Informacja Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, Komisji Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Informuje, że 20 stycznia 2023 roku (tj. piątek) o godz. 9.00  w Urzędzie Gminy w Osjakowie, sala nr 9,  odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, Komisji Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr III/13/18 Rady Gminy Osjaków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego  programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
4. Zaopiniowanie uchwały podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego w Osjakowie „Mój Rynek”.
8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, terminów jej płatności.
9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania miejscowości Osjaków statusu miasta.
10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Osjaków.
11. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Osjaków.
12. Wolne wnioski i sprawy różne.                                                              
           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa                                        Przewodniczący Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu                                     Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej          Przewodniczący Skarg Wniosków i Petycji

              /-/ Urszula Czerniak                                                                                                                       /-/ Sławomir Kaźmierczak                                                                  /-/ Bronisława Felusiak                                            /-/ Jan Zatwarnicki