Informacja Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

Informacja Komisji Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu

Informacja Komisji Rewizyjnej

Informujemy, że 26 kwietnia 2022 roku (tj. śwtorek) o godz. 9.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie, ul.Wieluńska 26,  odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, Komisji Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu oraz Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

2.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków.

3.      Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osjakowie za 2021 rok.

4.      Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Osjaków z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2021 roku.

5.      Sprawozdanie za 2021 rok z realizacji Programu Wspierania Rodzin w Gminie Osjaków na lata 2021-2023.

6.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Lokalną Grupą Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” z siedzibą w Osjakowie do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju „Kraina Wielkiego Łuku Warty”.

7.      Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Osjaków z organizacjami pozarządowymi w roku 2021.

8.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XLVIII/237/22 Rady Gminy Osjaków z dnia 18 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osjaków w 2022r. 

9.      Sprawozdanie z przeprowadzonych remontów dróg gminnych w 2021 roku.

10. Sprawozdania z działalności poszczególnych komisji stałych Rady Gminy za 2021 rok.

11. Wolne wnioski i sprawy rózne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa             Przewodniczący Komisji Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu        Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

   /-/ Urszula Czerniak                                                                                   /-/ Sławomir Kaźmierczak                                                    /-/ Bronisława Felusiak