W dniu 4 marca 2007r. w Osjakowie na spotkaniu osób zainteresowanych współpracą z Gminą TREVOL  zawiązane zostało Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej „Bez Granic” w Osjakowie. Powołany został Zarząd i przyjęty statut towarzystwa. Określono w nim następujące cele współpracy:

 1. Rozwijanie i upowszechnianie przyjaźni i współpracy polsko – francuskiej.

 2. Zaznajamianie społeczeństwa polskiego z życiem  społeczeństwa francuskiego , historią, nauką, językiem i kulturą Francji, a także osiągnięciami społeczno gospodarczymi i  technicznymi oraz tradycjami i rozwojem współpracy polsko-francuskiej.

3. Współdziałanie w popularyzowaniu wśród społeczeństwa francuskiego historii, nauki, kultury, języka polskiego oraz osiągnięć społeczno-gospodarczych i technicznych narodu  polskiego.

4. Propagowanie idei Zjednoczonej Europy i budowanie w społeczeństwie polskim świadomości przynależności do Wspólnoty Europejskiej.

 

W sądzie Towarzystwo zostało zarejestrowane w dniu 13 marca 2007 r.

 

 

Powołane Stowarzyszenie  poprzez swą działalność przyczyni się do dalszego zacieśnienia więzi między mieszkańcami gmin partnerskich.