obrazek

Gmina Osjaków uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

Wartość projektu – 2.426.986,50 zł, w tym wartość dofinansowania – 1.836.042,50 zł.

Celem projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii w Gminie Osjaków, skutkujące poprawie stanu środowiska naturalnego w wyniku redukcji zanieczyszczeń do atmosfery.

Zakres projektu obejmuje montaż: 62 instalacji fotowoltaicznych (w tym 3 na gruncie) o mocy 3 kW oraz 8 szt. o mocy 2 kW każda na budynkach mieszkańców gminy i na budynkach: oczyszczalni ścieków w Osjakowie – 39, 52 kW (na gruncie), Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie – 2 kW, stacji uzdatniania wody w Osjakowie – 10,4 kW, stacji uzdatniania wody w Chorzynie – 7,8 kW, 6 mieszkańców w ramach projektu zrealizuje wymianę pieca na kocioł na biomasę (2 szt x 25 kW i 4 szt x 20 kW).

Lokalizacja projektu obejmuje miejscowości: Borki Walkowskie, Chorzyna, Czernice, Dębina, Drobnice, Felinów, Gabrielów, Józefina, Kolonia Dąbrowice, Kolonia Raducka, Krzętle, Kuźnica Ługowska, Kuźnica Strobińska, Osjaków, Raduczyce, Stanisławów, Walków i Zofia.

Realizacja projektu do 31 marca 2019 r.