Informacja o posiedzeniu Rady Gminy Osjaków

Uprzejmie zapraszam na L Sesję Rady Gminy Osjaków, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2022r. /tj.środa/ o godz. 10.00. w  hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Osjakowie , ul. Wieluńska 14.

 Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osjakowie za 2021 rok.
3. Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Osjaków z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2021 roku.
4. Sprawozdanie za 2021 rok z realizacji Programu Wspierania Rodzin w Gminie Osjaków na lata 2021-2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Lokalną Grupą Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” z siedzibą w Osjakowie do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju „Kraina Wielkiego Łuku Warty”.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Osjaków z organizacjami pozarządowymi w roku 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XLVIII/237/22 Rady Gminy Osjaków z dnia 18 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osjaków w 2022r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków.
9. Sprawozdanie z przeprowadzonych remontów dróg gminnych w 2021 roku.
10. Sprawozdania z działalności poszczególnych komisji stałych Rady Gminy za 2021 rok.
11. Wolne wnioski i sprawy różne. 
12. Zamkniecie obrad L Sesji Rady Gminy Osjaków.

Transmisja z obrad będzie dostępna na stronie https://osjakow.sesja.pl/ 

Przewodnicząca Rady Gminy Osjaków
/-/ Sylwia Walczak