Informacja o posiedzeniu Rady Gminy Osjaków

Uprzejmie zapraszam na XXXVI Sesję Rady Gminy Osjaków, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021r. /tj.środa/ o godz. 10.00. w hali spotowej przy Szkole Podstawowej w Osjakowie ul. Wieluńska 14.

 Porządek posiedzenia:  
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.
3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy za rok 2020.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Osjaków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osjaków za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Osjaków z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Osjaków za 2020 rok.
10. Sprawozdanie za 2020 rok z realizacji Programu Wspierania Rodzin w Gminie Osjaków na lata 2018-2020.
11. Sprawozdanie za 2020 z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Osjaków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolonii Raduckiej i nadania Statutu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Osjaków” Panu Edmundowi Jagiełło.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Osjaków” Panu Wiesławowi Jaskólskiemu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Osjaków na rok szkolny 2021/2022.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.
18. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
19. Wnioski radnych.
20. Wolne wnioski i sprawy różne.    
21. Zamkniecie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Osjaków.

Transmisja z obrad będzie dostępna na stronie https://osjakow.sesja.pl/ 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Osjaków
/-/ Sylwia Walczak