Urząd Gminy w Osjakowie uprzejmie informuje, że 31 stycznia 2020roku upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2020 r.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych. Niezłożenie powyższego oświadczenia i niedokonanie opłaty w odpowiedniej wysokości i w określonym terminie, skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Wpłat należy dokonywać na konto Gminy Osjaków - nr rachunku bankowego: 46 9251 1019 0011 1285 2000 0050 z adnotacją, że jest to wpłata  za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku.