Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Osjaków informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący nieruchomość lokalową położoną w budynku wielorodzinnym w Osjakowie przy ul. Częstochowskiej 9 wraz z pomieszczeniami i częściami wspólnymi przynależnymi do tych lokali oraz ułamkową częścią gruntu – działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 495, obręb Osjaków oraz częściami wspólnymi naniesień i urządzeń znajdujących się na tej działce (sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców).

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (12.07.2013 r. – 02.08.2013 r.) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26.