W dniu 24.05.2021 r. Uchwała nr XXXIV/167/21 Rady Gminy Osjaków z dnia
14 maja 2021 r.  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID została ogłoszona
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego (Dz. Urz. z 2021 poz. 2354).

W celu uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć w terminie do 30 czerwca 2021 r.:

1) oświadczenie przedsiębiorcy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący załącznik Nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 312, Nr 254 poz. 1704, z 2016 r. poz. 238, z 2020 r.
poz. 1338),

3) korektę informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 wraz
z załącznikami – według wzorów stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach
i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1104).