Adres strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Bezpośredni link: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fdef042e-2ff7-4c39-8965-542841f6cccd

W dniu 19.08.2022 r. Zamawiający, na stronie postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fdef042e-2ff7-4c39-8965-542841f6cccd zamieścił wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

W dniu 22.08.2022 r. Zamawiający, na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fdef042e-2ff7-4c39-8965-542841f6cccd zamieścił informację o zmianie treści SWZ w zakresie zmiany warunków udziału w postępowaniu, zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.