Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej

Data i godz. planowanej przerwy Nazwa wyłączonej
stacji
transformatorowej
Miejscowości / ulice lub ich części zasilane z wyłączonej stacji
05.10.2022 08-09.30 i 13-14.30 Kol. Raducka 1 Kolonia Raducka, Raducki Folwark
05.10.2022 08-09.30 i 13-14.30 Kol. Raducka 2 Kolonia Raducka, Raducki Folwark

 

 


 

 

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Szanowni Mieszkańcy Gminy Osjaków
”EKO-REGION” sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach od 03.10.2022r. do 06.10.2022r.
od godziny 6.00
na terenie Gminy odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych
od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez
każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu

03.10 (poniedziałek)

Drobnice, Raduczyce, Kajdas, Raducki Folwark, Kolonia Raducka,
Józefina, Jasień, Nowa Wieś, Dębina, Skaleniec, Stanisławów

04.10 (wtorek) Walków, Borki Walkowskie, Czernice, Dolina Czernicka,
Kolonia Dąbrowice, Piskornik Czernicki, Huta Czernicka
05.10 (środa) Chorzyna, Kuźnica Strobińska, Kuźnica Ługowska, Krzętle,
Zofia, Gabrielów, Felinów

06.10 (czwartek)

Osjaków

 


Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w
w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
1.
złom metalowy (rynny, rury, blachy, piece itp.)
2. odpady wielogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, krzesła, fotele, elementy stolarki, okna z szybami, dywany,
wykładziny, meble itp.)

3. odpady ulegające biodegradacji (powiązane gałęzie, listwy, deski, płyty wiórowe itp.)
4. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (radia, telewizory, monitory, pralki, kuchenki, drukarki, odkurzacze itp.
sprzęt RTV i AGD
),
5. urządzenia zawierające freon (lodówki itp.)
6. zużyte opony (rowerowe, motorowerowe, z wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do
3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej),

7. tworzywa sztuczne (beczki, skrzynki, wiadra, doniczki, folia itp.)
Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka.

Nie będą zbierane:
- gruz, kamienie, materiały budowlane np. cegła
- odzież
- szkło luzem
- opakowania po farbach i lakierach
- odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych
- odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione

 

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod nr tel.: (044) 635 37 12 wew. 47
Uwaga !!! Jeżeli ktoś nie zdąży wystawić odpadów wielkogabarytowych do godziny 06.00 rano, a samochód
przejedzie przez teren miejscowości – nie zostaną one odebrane

 


 

 

Harmonogram dowozu uczniów na rok szkolny 2022/2023

https://bip.osjakow.pl/?p=document&action=show&id=10718&bar_id=4485

 

Konsultacje społeczne, mające na celu opracowanie przy udziale mieszkańców naszego obszaru nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” rozpoczyna cykl spotkań w formie konsultacji społecznych, mających na celu opracowanie przy udziale mieszkańców naszego obszaru nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER a w szczególności na  innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwo w realizacji LSR w szczególności poprzez wspólną realizację przedsięwzięć i projektów. Model ten określa się mianem partycypacyjnego, polegającego na zaangażowaniu w proces planowania strategicznego lokalnych liderów społecznych, publicznych, gospodarczych, rolników oraz mieszkańców. Partycypacyjny charakter LSR jest kluczowy w myśl założeń rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS). Ma on bowiem być gwarantem rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego, a zatem stanowi o najbardziej długofalowych jej efektach.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w każdej gminie należącej do  Lokalnej Grupy Działania, w których do udziału zapraszamy lokalnych liderów,  sołtysów, radnych, przedstawicieli samorządu, ośrodków kultury, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy zainteresowani rozwojem i przyszłością naszego obszaru.
Informacje zebrane podczas spotkań pozwolą na zaplanowanie działań, które w najwyższym stopniu przyczynią się do jakości życia mieszkańców naszego obszaru. 
Dlatego, aby LSR odpowiadała na realne lokalne potrzeby zależy nam na poznaniu Państwa opinii i aktywnym zaangażowaniu się w tworzenie nowej LSR!!!

W załączeniu informacje o miejscach i terminach przeprowadzania spotkań konsultacyjnych

 


 

 KOMUNIKAT

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

 

Na podstawie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów opublikowanego w Dzienniku Ustaw z 15 marca 2022 roku poz.605 w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe i inne podmioty, które faktycznie zapewniają Ukraińcom zakwaterowanie i wyżywienie mogą otrzymać 40 zł za osobę na każdy dzień, nie dłużej niż za okres 60 dni.

Przedmiotowe świadczenie będzie wypłacane z dołu.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Mieszkańców, którzy oferują zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego zapraszamy do złożenia wniosku w siedzibie Urzędzie Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, pokój nr 13.

Wniosek będzie rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia, wzór wniosku określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. (Dz. U z 2022 r., poz. 608).

Przepisy ustawowe dotyczące świadczenia wchodzą w życie z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r. Złożenie przez osoby wniosku po zakończeniu pobytu obywateli Ukrainy w danym gospodarstwie domowym pozwoli uniknąć powtórnego składania wniosku o refundację kosztów za miniony okres pobytu w danym gospodarstwie domowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 43 842 33 91 wew. 14.

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                    Wójt Gminy Osjaków

(-) Jarosław Trojan

 PUNKT KONSULSTACYJNY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

Urząd Gminy w Osjakowie informuje, że gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste Powietrze" zlokalizowany jest w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie przy ul. Wieluńskiej 26.
Punkt otwarty jest w:
- wtorki w godz. 10:00-16:00
- czwartki w godz. 12:00-16:00
Kontakt tel: +48 43 842 33 23
e-mail: czystepowietrze@osjakow.pl


obrazek

Gmina Osjaków zrealizowała zadanie pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Osjakowie w ul. Brzozowej".

Wartość ogólna zadania 533.237,24 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 116.151,00 zł w formie umorzonej pożyczki.

Zakres zadania: rozbudowano sieć wodociągową na odcinku 360,0 mb oraz kanalizację sanitarną (grawitacyjną) na odcinku 403,90 mb i wykonano 8 szt. przyłączy kanalizacyjnych w Osjakowie przy ul. Brzozowej..

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: https://www.wfosigw.lodz.pl/

 
 

obrazek

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Odpocznij pod gruszą” – utworzenie terenu zieleni z bazą edukacyjną w Chorzynie dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wartość ogólna zadania 125.464,00 zł.
Wysokość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi 111.087,00 zł, w tym: w formie pożyczki – 44.435,00 zł oraz dotacji – 66.652,00 zł

Projekt obejmuje: przeprowadzenie prac porządkowych, zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie, nasadzenie krzewów i bylin, zasianie trawnika, ogrodzenie istniejącego placu zabaw, zakup i montaż trzech urządzeń siłowni zewnętrznej, zakup i montaż ławek i koszy, zakup i montaż tablic dydaktycznych, gry dydaktycznej oraz domku dla owadów oraz modernizację alejki.

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: https://www.wfosigw.lodz.pl/

TELEFONY I ADRESY MAILOWE W URZĘDZIE GMINY W OSJAKOWIE HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE OSJAKÓW W ROKU 2020 AKTUALNA SYTUACJA COVID19 W POWIECIE WIELUŃSKIM
 

 


 

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Żłobek w Osjakowie szansą dla Rodziców” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10:Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

obrazek

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej.


 

obrazek

Gmina Osjaków w roku 2019 realizowała, w miejscowości Chorzyna w Gminie Osjaków, projekt pn. "Aktywne społeczeństwo dba o tożsamość regionalną". Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.


 

obrazek

Gmina Osjaków w okresie od 1 lipca 2019 r. do 15 listopada 2019 r. realizuje projekt pn. "Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Drobnice". Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.


 

obrazek

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn.:"Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę Małej Infrastruktury Lokalnej w Osjakowie", mająca na celu:rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez budowę Małej Infrastruktury Lokalnej - miejsca sprzyjającego aktywizacji i integracji lokalnej społeczności w Gminie Osjaków współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"


 

obrazek

Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków - VI etap z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 38.502,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 191/OZ/D/2019 z dnia 13 września 2019 r. Koszt całkowity zadania:46.153,47 zł.


Urząd Gminy w Osjakowie informuje, że opłatę skarbową uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie Oddział w Osjakowie

          •