Zawiadomienie

W związku z realizacją projektu pn. ,,Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków - etap II” i rozpoczęciem procedury przetargowej zachodzi pilna potrzeba uzupełnienia danych dotyczących budowy instalacji fotowoltaicznej w Państwa posesji.

W załączeniu przedstawiamy ankietę z danymi, które wymagają uzupełnienia. Ze względu na krótki termin dotyczący realizacji projektu wynikający z umowy dotacji z Urzędem Marszałkowskim, prosimy o pilne wypełnienie i dostarczenie ankiet do Urzędu Gminy w Osjakowie (sekretariat) osobiście lub w formie podpisanego skanu na adres email sekretariat@osjakow.pl.

Pełne dane zapewnią możliwość sprawnej realizacji tego przedsięwzięcia. Niewypełnienie ankiety może skutkować brakiem możliwości ujęcia posesji do procedury przetargowej i montażu instalacji fotowoltaicznej.

 

Link do ankiety uzupełniającej: https://bip.osjakow.pl/?p=document&action=show&id=10827&bar_id=4528

 


  Kurenda do mieszkańców gminy Osjaków

 

Mieszkańców zainteresowanych zakupem paliwa stałego, przez które zgodnie z ustawą rozumie się węgiel kamienny po preferencyjnej cenie, prosi się o zgłoszenie do Urzędu Gminy w Osjakowie w celu złożenia wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego. Wnioski będę dostępne od 3 stycznia 2023r. (wtorek) do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Osjaków lub osobiście w Urzędzie Gminy Osjaków (pokój nr 13).

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się na piśmie w dniach i godzinach pracy urzędu (pokój nr 13 Urzędu Gminy Osjaków) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wzór wniosku: https://bip.osjakow.pl/?p=document&action=show&id=10796&bar_id=4520


 Szanowni Mieszkańcy,
Informujemy, że od 1 stycznia 2023 roku obowiązywać będą następujące stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- za odpady zbierane selektywnie od osoby - 33,00 zł
- jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny - 66,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość
- Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 6,00 zł miesięcznie od osoby od stawki określonej powyżej

Pełna treść zawiadomienia dostępna jest pod poniższym adresem:
https://bip.osjakow.pl/?a=4519


Informacja w zakresie zakupu paliwa stałego

Wójt Gminy Osjaków informuje, że osoby których wniosek o preferencyjny zakup węgla został pozytywnie zweryfikowany są zobowiązani do uiszczenia zapłaty za zamówiony węgiel na rachunek bankowy:

46 9251 1019 0011 1285 2000 0050

Tytułem: „ Zakup pref. węgla Imię i nazwisko wnioskodawcy; adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz, którego jest dokonywany zakup preferencyjny”

Przykład: „Zakup pref. Węgla Jan Kowalski; Wrocław, ul. Słoneczna 7”

 

UWAGA!

Wpłat należy dokonywać po telefonicznej informacji z Urzędu Gminy Osjaków, że wniosek został pozytywnie zweryfikowany. Koszt paliwa stałego, niezależnie od frakcji wynosi 2000 zł/tona.

 

Maksymalny limit paliwa stałego na gospodarstwo domowe w 2022 r. wynosi 1,5 t.

 

Edyta Felusiak

Inspektor ds. społecznych i rolnictwa


 

Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego
z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Gmina Osjaków informuje, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Osjaków.

Wójt Gminy Osjaków

(-) Jarosław Trojan


 

PUNKT KONSULSTACYJNY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

Urząd Gminy w Osjakowie informuje, że gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste Powietrze" zlokalizowany jest w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie przy ul. Wieluńskiej 26.
Punkt otwarty jest w:
- wtorki w godz. 10:00-16:00
- czwartki w godz. 12:00-16:00
Kontakt tel: +48 43 842 33 23
e-mail: czystepowietrze@osjakow.pl


dofinansowanie

Gmina Osjaków realizuje zadanie pn.: „Nasz wspólny zielony rynek -Rewitalizacja parku w Osjakowie” w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” - „Ogrody przyjazne naturze”.

       Celem realizacji projektu jest stworzenie w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej obszaru o różnorodności biologicznej, przyjaznego dla wszystkich mieszkańców poprzez pielęgnację już rosnących drzew oraz wprowadzenie nowej, niskiej zieleni. W parku powstanie nowy element – kula wodna, która ożywi to miejsce dźwiękiem szumiącej wody. Powstała przestrzeń będzie sprzyjać zarówno ludziom, jak również ptakom (budki lęgowe) i  owadom (domki dla owadów). Rosnące przy przylegającej do parku ulicy lipy zostaną poddane pielęgnacji, a znajdujący się obok przystanek autobusowy zyska roślinny ekran. Wartość zadania - 155.378,00 zł, w tym wartość dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego - 150.000,00 zł.


tablice sołeckie sołectwo na plus 2022 04.03 2 1

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej"
 finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Wartość całkowita projektu – 24 600,00 zł, w tym wartość dotacji – 12 000,00 zł.
W ramach projektu zostanie wykonana modernizacja podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi.


 

tablice sołeckie sołectwo na plus 2022 04.03 1 2

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. "Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Dębinie"
finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Wartość całkowita projektu 12 000, w tym wartość dotacji – 12 000,00 zł.


 tablice sołeckie sołectwo na plus 2022 04.03 2 1

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. "Altanka" finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
Wartość całkowita projektu – 12 900,00 zł, w tym wartość dotacji – 12 000,00 zł.
W ramach projektu zostanie wykonana altanka w miejscowości Kuźnica Strobińska.

 


obrazek

Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn.

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków - IX etap

z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 52.028,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 909/OZ/D/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. ze środków udostępnionych przez:


- WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 52.028,00 zł
- Koszt całkowity zadania: 59.100,07 zł.


link do strony www.zainwestujwekologie.pl

 


 

obrazek

Gmina Osjaków realizuje zadanie pn.

Rowerowy przystanek - utworzenie terenu zieleni z bazą edukacyjną w Drobnicach.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Na terenie działki nr 1146/1, obręb Drobnice przy drodze powiatowej nr 4529E powstanie teren zieleni z baza edukacyjną. W ramach zadania inwestycyjnego powstanie miejsce dla rowerzystów i spacerowiczów aktywnie spędzających czas i szukających miejsca odpoczynku. Na terenie zieleni znajdą się parasole- zacieniacze, kosz do segregacji odpadów oraz tablice edukacyjne mówiące o prawidłowej ich selekcji, jak również gra edukacyjna.
Dla bezpieczeństwa osób przebywających na przystanku zostaną zamontowane lampy solarne, jak również dla lepszej orientacji w terenie - tablica informująca o szlakach rowerowych na terenie gm. Osjaków.
Odtworzone zostaną zadrzewienie śródpolne składające się z takich gatunków roślin jak: świdośliwka, jabłoń ozdobna, ałycza, czarny bez i dzika róża. Informacje o zadrzewieniach śródpolnych i ich roli dla środowiska zostaną umieszczone na tablicy dydaktycznej.

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi –68.268,00 zł w tym:

Dotacja w kwocie 40 960,00 zł

Pożyczka w kwocie 27 308,00 zł

Wartość ogólna zadania: 89 398,00 zł

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: https://www.wfosigw.lodz.pl/


obrazek

Gmina Osjaków zrealizowała zadanie pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Osjakowie w ul. Brzozowej".

Wartość ogólna zadania 533.237,24 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 116.151,00 zł w formie umorzonej pożyczki.

Zakres zadania: rozbudowano sieć wodociągową na odcinku 360,0 mb oraz kanalizację sanitarną (grawitacyjną) na odcinku 403,90 mb i wykonano 8 szt. przyłączy kanalizacyjnych w Osjakowie przy ul. Brzozowej..

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: https://www.wfosigw.lodz.pl/

 
 

obrazek

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Odpocznij pod gruszą” – utworzenie terenu zieleni z bazą edukacyjną w Chorzynie dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wartość ogólna zadania 125.464,00 zł.
Wysokość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi 111.087,00 zł, w tym: w formie pożyczki – 44.435,00 zł oraz dotacji – 66.652,00 zł

Projekt obejmuje: przeprowadzenie prac porządkowych, zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie, nasadzenie krzewów i bylin, zasianie trawnika, ogrodzenie istniejącego placu zabaw, zakup i montaż trzech urządzeń siłowni zewnętrznej, zakup i montaż ławek i koszy, zakup i montaż tablic dydaktycznych, gry dydaktycznej oraz domku dla owadów oraz modernizację alejki.

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: https://www.wfosigw.lodz.pl/