KOMUNIKAT

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

 

Na podstawie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów opublikowanego w Dzienniku Ustaw z 15 marca 2022 roku poz.605 w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe i inne podmioty, które faktycznie zapewniają Ukraińcom zakwaterowanie i wyżywienie mogą otrzymać 40 zł za osobę na każdy dzień, nie dłużej niż za okres 60 dni.

Przedmiotowe świadczenie będzie wypłacane z dołu.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Mieszkańców, którzy oferują zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego zapraszamy do złożenia wniosku w siedzibie Urzędzie Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, pokój nr 13.

Wniosek będzie rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia, wzór wniosku określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. (Dz. U z 2022 r., poz. 608).

Przepisy ustawowe dotyczące świadczenia wchodzą w życie z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r. Złożenie przez osoby wniosku po zakończeniu pobytu obywateli Ukrainy w danym gospodarstwie domowym pozwoli uniknąć powtórnego składania wniosku o refundację kosztów za miniony okres pobytu w danym gospodarstwie domowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 43 842 33 91 wew. 14.

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                    Wójt Gminy Osjaków

(-) Jarosław Trojan

 


 

 

 

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

W związku z dynamicznie rozwijająca się sytuacją na Ukrainie, zwracam się do wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, ludzi dobrej woli, którzy są w stanie udzielić pomocy w formie zakwaterowania (innego rodzaju pomocy) uchodźcom z Ukrainy, o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- osobiście: ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków

- telefonicznie: 43 842 34 20

- mailowo: gops_osjakow@post.pl

- poprzez ankietę online dostępną pod poniższym adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkogORye0v5E--zo8AJ3-vP8shtalTNe0ocJdMjeImE-_q9Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

Gmina Osjaków zapewni wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w zakresie:

- podstawowych środków higienicznych i medycznych

- zajęć dla dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym

- opieki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kolonii Raduckiej dla osób z niepełnosprawnościami.

 

 


PUNKT KONSULSTACYJNY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

Urząd Gminy w Osjakowie informuje, że gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste Powietrze" zlokalizowany jest w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie przy ul. Wieluńskiej 26.
Punkt otwarty jest w:
- wtorki w godz. 10:00-16:00
- czwartki w godz. 12:00-16:00
Kontakt tel: +48 43 842 33 23
e-mail: czystepowietrze@osjakow.pl


obrazek

Gmina Osjaków zrealizowała zadanie pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Osjakowie w ul. Brzozowej".

Wartość ogólna zadania 533.237,24 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 116.151,00 zł w formie umorzonej pożyczki.

Zakres zadania: rozbudowano sieć wodociągową na odcinku 360,0 mb oraz kanalizację sanitarną (grawitacyjną) na odcinku 403,90 mb i wykonano 8 szt. przyłączy kanalizacyjnych w Osjakowie przy ul. Brzozowej..

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: https://www.wfosigw.lodz.pl/

 
 

obrazek

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Odpocznij pod gruszą” – utworzenie terenu zieleni z bazą edukacyjną w Chorzynie dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wartość ogólna zadania 125.464,00 zł.
Wysokość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi 111.087,00 zł, w tym: w formie pożyczki – 44.435,00 zł oraz dotacji – 66.652,00 zł

Projekt obejmuje: przeprowadzenie prac porządkowych, zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie, nasadzenie krzewów i bylin, zasianie trawnika, ogrodzenie istniejącego placu zabaw, zakup i montaż trzech urządzeń siłowni zewnętrznej, zakup i montaż ławek i koszy, zakup i montaż tablic dydaktycznych, gry dydaktycznej oraz domku dla owadów oraz modernizację alejki.

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: https://www.wfosigw.lodz.pl/

TELEFONY I ADRESY MAILOWE W URZĘDZIE GMINY W OSJAKOWIE HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE OSJAKÓW W ROKU 2020 AKTUALNA SYTUACJA COVID19 W POWIECIE WIELUŃSKIM
 

 


 

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Żłobek w Osjakowie szansą dla Rodziców” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10:Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

obrazek

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej.


 

obrazek

Gmina Osjaków w roku 2019 realizowała, w miejscowości Chorzyna w Gminie Osjaków, projekt pn. "Aktywne społeczeństwo dba o tożsamość regionalną". Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.


 

obrazek

Gmina Osjaków w okresie od 1 lipca 2019 r. do 15 listopada 2019 r. realizuje projekt pn. "Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Drobnice". Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.


 

obrazek

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn.:"Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę Małej Infrastruktury Lokalnej w Osjakowie", mająca na celu:rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez budowę Małej Infrastruktury Lokalnej - miejsca sprzyjającego aktywizacji i integracji lokalnej społeczności w Gminie Osjaków współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"


 

obrazek

Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków - VI etap z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 38.502,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 191/OZ/D/2019 z dnia 13 września 2019 r. Koszt całkowity zadania:46.153,47 zł.


Urząd Gminy w Osjakowie informuje, że opłatę skarbową uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie Oddział w Osjakowie

          •