INFORMACJA

Urząd Gminy w Osjakowie informuje, iż w związku z wyjściem Powiatu Wieluńskiego ze strefy czerwonej odwołany zostaje zakaz wstępu na place zabaw oraz siłownie zewnętrzne.

Jednocześnie informujemy, iż od dnia 11 września 2020 r. (piątek) wznowione zostanie funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Wesołe Kąty 3 w Osjakowie.


 

 

HARMONOGRAM DOWOZÓW I ODWOZÓW UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021      Czytaj więcej

 


INFORMACJA

Urząd Gminy w Osjakowie informuje, iż w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP) Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), który jest kolejnym z rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP)


INFORMACJA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Osjaków
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił nabór wniosków dla zadań realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024”.

 

 


POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

obrazek

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

Wyniki spisu rolnego najlepiej opisują obraz polskiego rolnictwa i służą władzom lokalnym do podejmowania trafnych strategicznych decyzji opartych na analizie danych.


KURENDA - ODPADY

Szanowni Mieszkańcy!

Uprzejmie informuję, iż Rada Gminy Osjaków podjęła uchwałę Nr XXIV/109/20 z dnia 14 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 3 czerwca 2020 r., poz. 3135) w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Zwolnieniu uległa część opłaty stanowiącej 19,05 % z kwoty 21,- zł (po przeliczeniu kwota ulgi wynosi 4 zł na każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość) za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Ulga obowiązuje od dnia 1 czerwca 2020 r.

Jednocześnie informuję, iż warunkiem skorzystania z możliwości zastosowania ww. ulgi jest:

  1. posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do dnia 10 lipca 2020 r.
    • deklaracje właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków (do skrzynki podawczej), drogą listowną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
    • WZÓR DEKLARACJI jest dostępny na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Osjaków pod adresem https://bip.osjakow.pl oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Osjakowie.

 

 


KOMUNIKAT

Informuję, iż zgodnie z zarządzeniem nr 90/2020 Wójta Gminy Osjaków z dnia 26 maja 2020 r. ustala się następujące dni wolne od pracy wzamian za święta przypadające w sobotę:

 

  • 12 czerwca 2020 r. w zamian za 15 sierpnia 2020 r.
  • 24 grudnia 2020 r. w zamian za 26 grudnia 2020 r.

 

 


 

KOMUNIKAT

Urząd Gminy w Osjakowie informuje, że w związku z koniecznością wstrzymania dokonywania odczytów wodomierzy przez inkasenta, wystawione zostały zestawienia do zaliczkowego regulowania należności za dostarczoną wodę oraz odprowadzone ścieki.

 

  • Wpłat zaliczek, w określonych terminach, należy dokonywać na wskazane konto Gminy Osjaków przelewem lub na załączonych drukach wpłat.
  • Niezapłacenie zaliczek w wymaganych terminach, spowoduje konieczność naliczenia odsetek karnych.
  • Rozliczenie faktycznego zużycia nastąpi na podstawie odczytu dokonanego przez inkasenta.

 

KOMUNIKAT

Zarząd Województwa Łódzkiego, ogłosił że z powodu stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z podejmowanymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie i łagodzenie skutków pandemii choroby COVID-19 konieczne są zmiany w konkursach zaplanowanych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2020 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W związku z tym ogłoszenie konkursu dla poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii –zostało wstrzymane. Informuję, że o dalszych działaniach i możliwościach w zakresie składania wniosków/deklaracji do udziału w projekcie związanym z tym konkursem, będziemy informować na stronach internetowych. Proszę o bieżące śledzenie naszych stron: https://bip.osjakow.pl oraz https://gmina.osjakow.pl

 MIESZKAŃCY GMINY OSJAKÓW

W nawiązaniu do wniosku mieszkańców informuję, że istnieje możliwość odpłatnego zamówienia kontenera na odpady rozbiórkowo-budowlane w firmie „Eko-Region” Sp. z o.o. w Bełchatowie. Szczegółowych informacji dotyczących ceny usługi oraz terminu ich realizacji można uzyskać pod numerem telefonu:44 / 635 37 12 wew.47.

 


 

KOMUNIKAT

Wszyscy mieszkańcy Gminy Osjaków, w związku obecną sytuacją związaną z zachorowaniami na groźnego koronawirusa, proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z innymi osobami, zachowanie zasad higieny oraz unikanie przebywania w dużych skupiskach ludzi.

Mieszkańcy Gminy Osjaków, którzy w ostatnim czasie powrócili z terenów objętych szczególnym działaniem w związku z zagrożeniem koronawirusem, zobowiązani są do przestrzegania zasad wynikających z Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W naszym wspólnym interesie jest dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich mieszkańców.

 


 

INFORMACJA

Gmina Osjaków jest zainteresowana nabyciem gruntów leśnych bądź przeznaczonych pod zalesienie, sąsiadujących z gruntami należącymi do Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych. Osoby posiadające takie nieruchomości gruntowe i zainteresowane sprzedażą proszone są o kontakt telefoniczny w godzinach pracy urzędu lub mailowy na adres:

Osoba do kontaktu:

 

Aleksandra Hurylska-Sztyk
tel.:43 842 33 91 wew. 30

 


 

TELEFONY I ADRESY MAILOWE W URZĘDZIE GMINY W OSJAKOWIE HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE OSJAKÓW W ROKU 2020 AKTUALNA SYTUACJA COVID19 W POWIECIE WIELUŃSKIM

 


obrazek

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Żłobek w Osjakowie szansą dla Rodziców” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10:Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

obrazek

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej.

obrazek

Gmina Osjaków w roku 2019 realizowała, w miejscowości Chorzyna w Gminie Osjaków, projekt pn. "Aktywne społeczeństwo dba o tożsamość regionalną". Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

obrazek

Gmina Osjaków w okresie od 1 lipca 2019 r. do 15 listopada 2019 r. realizuje projekt pn. "Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Drobnice". Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

obrazek

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn.:"Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę Małej Infrastruktury Lokalnej w Osjakowie", mająca na celu:rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez budowę Małej Infrastruktury Lokalnej - miejsca sprzyjającego aktywizacji i integracji lokalnej społeczności w Gminie Osjaków współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"

obrazek

Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków - VI etap z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 38.502,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 191/OZ/D/2019 z dnia 13 września 2019 r. Koszt całkowity zadania:46.153,47 zł.

obrazek

Gmina Osjaków informuje, że zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami oraz przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach" zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi na podstawie umowy o dofinansowanie nr 640/OW/P/2017 Zakres projektu:Przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach, budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 4322,8 m.b. w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami i przepompownią ścieków, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Chorzynie. Wartość ogólna zadania:2 958 099,00 zł Wysokość dofinansowania:715 698,00 zł

GODZINY PRACY URZĘDU GMINY W OSJAKOWIE

Z dniem 27 kwietnia 2020 r. Urząd Gminy w Osjakowie pracuje w godzinach:

 

Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
07:30
15:30
Środa
07:30
15:30
Czwartek
07:30
15:30
Piątek
07:30
15:30
Sobota
Urząd
Zamknięty
Niedziela
Urząd
Zamknięty

 

Urząd Gminy w Osjakowie informuje, że opłatę skarbową uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy
Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie Oddział w Osjakowie

 

Nr 46 9251 1019 0011 1285 2000 0050

Dla wnioskodawców przebywających za granicą:

 

Nr 46 9251 1019 0011 1285 2000 0050

 

SWIFT CODE:GBWCPLPP

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH