HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIÓW

Urząd Gminy w Osjakowie informuje, od dnia 17 maja 2021 r. obowiązuje nowy harmonogram dowozu uczniów do szkół. Szczegółowe informacje dostępne są pod poniższym adresem.


Szanowni Mieszkańcy

Informuję, iż osoby zainteresowane przyłączeniem się do sieci gazociągowej mogą uzyskać szczegółowe informacje na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa dostępnej pod poniższym adresem.
Na stronie PSG dostępne są również potrzebne do ustalenia warunków przyłączenia druki dokumentów.

Wójt Gminy Osjaków

(-) Jarosław Trojan


Szanowni Mieszkańcy

Urząd Gminy w Osjakowie informuje, że w dniach od 17.05.2021 r. do 20.05.2021 r. od godziny 6.00 na terenie Gminy odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu firmy EKO-REGION Sp. z o.o. przez każdą miejscowość danego sołectwa. Harmongram odbioru oraz informacje o rodzajach odbieranych odpadów dostępne są poniżej.

Wójt Gminy Osjaków

(-) Jarosław Trojan


Informacja

dotycząca funkcjonowania Punktu Selektrywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Urząd Gminy w Osjakowie informuje, iż z uwagi na przypadające w dniu 01 maja 2021 roku Międzynarodowe Święto Pracy, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczący się w Osjakowie przy ul. Wesołe Kąty 3 będzie nieczynny.
W związku z powyższym wyznacza się nowy termin przyjmowania odpadów na dzień 08 maja 2021 r. w godzinach 8°°-10°°.

Wójt Gminy Osjaków

(-) Jarosław Trojan 


Narodowy Spis Powszechny Ludności 2021


KOMUNIKAT

W związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną (wzrost zachorowań na COVID-19) Urząd Gminy w Osjakowie wprowadza dodatkowe obostrzenia dotyczące załatwiania spraw urzędowych:
1. Osobisty kontakt w Urzędzie Gminy możliwy jest tylko w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem.
2. Pisma należy składać do skrzynki podawczej zlokalizowanej przy głównym wejściu do budynku Urzędu Gminy w Osjakowie.
3. Zachęcamy do korzystania z komunikacji elektronicznej.

Dziękujemy za zrozumienie.
Tylko wspólny wysiłek może przynieść pozytywny efekt w powstrzymaniu pandemii.

KOMUNIKAT

Informuję mieszkańców Gminy Osjaków, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do projektu "Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków - etap II", że od dnia dzisiejszego, tj 15 marca 2021 r., zaczyna się pierwszy etap przygotowań.
Każdy z audytorów posiada imienne upoważnienie, którym musi się okazać przed wejściem na posesję.
Rozliczenia finansowe realizowane są wyłącznie bezgotówkowo, na wskazany rachunek bankowy, który został przedstawiony w Informacji dla uczestników projektu. Proszę o dobrą współpracę z audytorami.
Od tego zależy czy uda się uwzględnić wszystkich zainteresowanych. 

Wójt Gminy Osjaków

(-) Jarosław Trojan 

KOMUNIKAT

Osoby, które złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie pn. "Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków - etap II", a nie dołączyły faktury za zużycie energii potwierdzającej roczne zużycie w 2020 r. proszone są o przygotowanie faktur do wizytacji osób wykonujących inwentaryzację budynków.

 Wójt Gminy Osjaków

(-) Jarosław Trojan 

 

obrazek

KOMUNIKAT

Wszystkich Państwa, którzy złożyli deklaracje uczestnictwa w projekcie pn. ,,Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków – etap II", informuję, że Gmina Osjaków rozpoczęła przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu. W tym celu, podjęto współpracę ze spółką Regionalna Agencja Poszanowania Energii Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź, KRS 0000677498. Przedstawiciele Spółki przygotują dokumentację do wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii - układów paneli fotowoltaicznych.
Począwszy od dnia 15 marca 2021 r., po wcześniejszym poinformowaniu właściciela nieruchomości drogą telefoniczną lub za pomocą poczty e-mail, sukcesywnie będą przeprowadzane inwentaryzacje budynków mieszkalnych zgłoszonych do projektu.
W związku z tymi pracami podajemy następujące informacje:
1. Wizytacje będą przeprowadzać osoby posiadające identyfikatory firmowe i pisemne upoważnienie.
2. W trakcie wizyty sporządzony zostanie protokół uzgodnień, na bazie którego wykonana zostanie dokumentacja techniczna. Podpisanie przez właściciela nieruchomości wymienionego protokołu uważa się za akceptację zaproponowanych rozwiązań technicznych. Odmowa podpisu oznaczać będzie rezygnację z udziału w projekcie.
3. Z tytułu wykonania inwentaryzacji, oględzin technicznych nieruchomości i podpisania protokołu, o którym mowa w pkt 2, każdy z uczestników projektu, tj. właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do dokonania zapłaty w wysokości 180,00 zł brutto, w terminie i na rachunek bankowy wskazany w wystawionej fakturze przez Spółkę Regionalna Agencja Poszanowania Energii z siedzibą w Łodzi.
4. Kwota, o której mowa w pkt 3 nie podlega zwrotowi w sytuacji wycofania się uczestnika z projektu lub też w przypadku nieotrzymania przez Gminę Osjaków dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
5. W przypadku braku numeru na nieruchomości prosimy o jego wywieszenie na kartce umieszczonej na ogrodzeniu lub w widocznym z ulicy/drogi oknie budynku mieszkalnego.
6. W niektórych sytuacjach w celu dokonania oględzin połaci dachowych należy zapewnić dostęp także na strych.
7. Celem sprawnego przeprowadzenia kolejnego etapu prac związanego z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie, proszę Państwa o dostosowanie się do terminów wizyt zaproponowanych przez osoby przeprowadzające inwentaryzację i oględziny budynków.
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom wykonującym inwentaryzację, prosimy również o zamykanie psów.

 Zastępca Wójta Gminy Osjaków

Renata Kostrzycka

INFORMACJA

Szanowni Mieszkańcy

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 informuję, że z dniem 15 stycznia 2021 r. rozpoczyna się rejestracja na szczepienia dla seniorów, którzy ukończyli 80 rok życia. Natomiast od 22 stycznia 2021 r. rejestrować się będą mogły osoby powyżej 70 roku życia.
Szczepienia dla zarejestrowanych seniorów rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.
Informuję, że na terenie Gminy Osjaków został utworzony jeden punkt szczepień, zlokalizowany w NZOZ VITAMED przy ul. Wieluńskiej 11 w Osjakowie.
Rejestracji można dokonać:
1. w punkcie szczepień osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 43 842 33 11
2. telefonicznie za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii 989
3. online przez Internetowe Konto Pacjenta

Na szczepienie należy zgłosić się z wypełnionym kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19, który jest dostępny pod podanym poniżej adresem internetowym.
Osobom posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N, lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami oraz osobom mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności z dostępem do w/w punktu szczepień Gmina zapewni transport.
W powyższej sprawie należy kontaktować się z Panią Anną Kostrzewa, koordynatorem ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, tel.: 535-690-146 (w dni robocze w godzinach 8:00-15:00).

 

obrazek

Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków - VII etap z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 48.138,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 318/OZ/D/2020 z dnia 02 października 2020 r. Koszt całkowity zadania: 53.488,29 zł.

KOMUNIKAT

z dnia 09 października 2020 r.

w sprawie ustalenia zasad bezpośredniej obsługi interesantów Urzędu Gminy w Osjakowie.

Na podstawie § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356) ustala się zasady bezpośredniej obsługi Interesantów Urzędu Gminy w Osjakowie, z zachowaniem następujących rygorów sanitarnych:

1.     bezpośrednie przyjmowanie interesantów przez pracowników Urzędu następuje wyłącznie w pilnych sprawach wymagających osobistego stawiennictwa,

2.     sprawy niewymagające osobistego stawiennictwa należy załatwiać przy wykorzystaniu środków komunikacji zdalnej
(telefonicznie, pocztą elektroniczną, z wykorzystanie platformy ePUAP),

3.     dokumenty do Urzędu można dostarczyć:

- na adres mailowy [email protected],

- poprzez platformę ePuap: /UGOsjakow/skrytka,

- do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do Urzędu.

4.     osoby wchodzące na teren Urzędu są obowiązane stosować środki do dezynfekcji rąk, z wyjątkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących,

5.     przez cały czas trwania wizyty w Urzędzie Interesant zobowiązany jest do zakrywania nosa i ust, z wyjątkami wynikającymi
z przepisów powszechnie obowiązujących,

6.     na terenie Urzędu obowiązuje zasada dystansowania się od innych osób, w tym pracowników Urzędu - wymagane jest zachowanie 2m odległości między Interesantem a pracownikiem Urzędu,

7.     Interesant powinien ograniczyć do niezbędnego minimum czas pobytu w Urzędzie.

Wójt Gminy Osjaków

(-) Jarosław Trojan 

 

 

INFORMACJA

Gmina Osjaków jest zainteresowana nabyciem gruntów leśnych bądź przeznaczonych pod zalesienie, sąsiadujących z gruntami należącymi do Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych. Osoby posiadające takie nieruchomości gruntowe i zainteresowane sprzedażą proszone są o kontakt telefoniczny w godzinach pracy urzędu lub mailowy na adres:

Osoba do kontaktu:

Aleksandra Hurylska-Sztyk

tel.:43 842 33 91 wew. 30

 

 

 
TELEFONY I ADRESY MAILOWE W URZĘDZIE GMINY W OSJAKOWIE HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE OSJAKÓW W ROKU 2020 AKTUALNA SYTUACJA COVID19 W POWIECIE WIELUŃSKIM
 

 

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Żłobek w Osjakowie szansą dla Rodziców” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10:Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

obrazek

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej.

obrazek

Gmina Osjaków w roku 2019 realizowała, w miejscowości Chorzyna w Gminie Osjaków, projekt pn. "Aktywne społeczeństwo dba o tożsamość regionalną". Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

obrazek

Gmina Osjaków w okresie od 1 lipca 2019 r. do 15 listopada 2019 r. realizuje projekt pn. "Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Drobnice". Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

obrazek

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn.:"Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę Małej Infrastruktury Lokalnej w Osjakowie", mająca na celu:rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez budowę Małej Infrastruktury Lokalnej - miejsca sprzyjającego aktywizacji i integracji lokalnej społeczności w Gminie Osjaków współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"

obrazek

Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków - VI etap z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 38.502,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 191/OZ/D/2019 z dnia 13 września 2019 r. Koszt całkowity zadania:46.153,47 zł.