Informacja

Gmina Osjaków informuje, iż wpłat należności za odpady komunalne za m-c styczeń 2021 r. należy dokonać na dotychczasowe nr kont, do końca stycznia w wysokości:
- 17 zł/os x liczba osób
- 21 zł/os x liczba osób (nieruchomości posiadające pojemnik BIO)

 


INFORMACJA

Szanowni Mieszkańcy

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 informuję, że z dniem 15 stycznia 2021 r. rozpoczyna się rejestracja na szczepienia dla seniorów, którzy ukończyli 80 rok życia. Natomiast od 22 stycznia 2021 r. rejestrować się będą mogły osoby powyżej 70 roku życia.
Szczepienia dla zarejestrowanych seniorów rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.
Informuję, że na terenie Gminy Osjaków został utworzony jeden punkt szczepień, zlokalizowany w NZOZ VITAMED przy ul. Wieluńskiej 11 w Osjakowie.
Rejestracji można dokonać:
1. w punkcie szczepień osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 43 842 33 11
2. telefonicznie za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii 989
3. online przez Internetowe Konto Pacjenta

Na szczepienie należy zgłosić się z wypełnionym kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19, który jest dostępny pod podanym poniżej adresem internetowym.
Osobom posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N, lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami oraz osobom mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności z dostępem do w/w punktu szczepień Gmina zapewni transport.
W powyższej sprawie należy kontaktować się z Panią Anną Kostrzewa, koordynatorem ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, tel.: 535-690-146 (w dni robocze w godzinach 8:00-15:00).

 


PLANOWANE PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU

Data i godz. planowanej przerwy
Nazwa wyłączonej stacji transformatorowej
Miejscowości/ulice zasilane z wyłączonej stacji
13.01.2021 08:00-14:00
Dębiec
Dębiec, Huta Czernicka
21.01.2021 08:00-14:30
Dębina Kolonia 1
Dębina, Kolonia Dębina, Skaleniec

KOMUNIKAT

Z uwagi na trwającą pandemię informuję, że rozliczenie za wodę i odbiór ścieków odbywać się będzie wg następujących zasad:
1. w m-cu styczniu 2021 r. inkasent dokona odczytu stanu wodomierzy i rozliczy wpłacone zaliczki w 2020 r.
2. w przypadku braku możliwości dokonania odczytu przez inkasenta, należy przekazać stan wodomierza inkasentowi osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 693 409 920 lub 607 170 044.
3. w przypadku wystąpienia niedopłaty za zużycie wody i odprowadzone ścieki należy kwotę niedopłaty uiścić w terminie i na rachunek wskazany na fakturze (inkasent nie pobiera gotówki).
4. w przypadku wystąpienia nadpłaty za zużycie wody i odprowadzone ścieki, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności.
O sposobie rozliczenia opłat za zużycie wody i odbiór ścieków w 2021 r., poinformujemy Państwa w terminie późniejszym.

 


KOMUNIKAT

"Sołectwo na plus" nabór wniosków
Zgodnie z uchwałą nr 1268/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór zgłoszeń "Sołectwo na plus". Zgłoszenia do Urzędu Marszałkowego WŁ składa SOŁTYS do dnia 1 lutego 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego). Składane zgłoszenia powinny dotyczyć projektów, których realizacje planuje się w terminie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku. Kwota dotacji dla jednej miejscowości nie może być większa niż 10 000 zł. Zachęcamy do działania!


KOMUNIKAT

dotyczący funkcjonowania Punktu Selektrywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Urząd Gminy w Osjakowie informuje, iż od dnia 12 stycznia 2021 roku czynny będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczący się w Osjakowie przy ul. Wesołe Kąty 3.
PSZOK otwarty będzie we wtorki i piątki w godzinach 9°°-11°° oraz w pierwszą sobotę każdego miesiąca w godzinach 8°°-10°°.

 


obrazek

Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków - VII etap z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 48.138,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 318/OZ/D/2020 z dnia 02 października 2020 r. Koszt całkowity zadania: 53.488,29 zł.


 

KOMUNIKAT

z dnia 09 października 2020 r.

w sprawie ustalenia zasad bezpośredniej obsługi interesantów Urzędu Gminy w Osjakowie.

Na podstawie § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356) ustala się zasady bezpośredniej obsługi Interesantów Urzędu Gminy w Osjakowie, z zachowaniem następujących rygorów sanitarnych:

1.     bezpośrednie przyjmowanie interesantów przez pracowników Urzędu następuje wyłącznie w pilnych sprawach wymagających osobistego stawiennictwa,

2.     sprawy niewymagające osobistego stawiennictwa należy załatwiać przy wykorzystaniu środków komunikacji zdalnej
(telefonicznie, pocztą elektroniczną, z wykorzystanie platformy ePUAP),

3.     dokumenty do Urzędu można dostarczyć:

- na adres mailowy [email protected],

- poprzez platformę ePuap: /UGOsjakow/skrytka,

- do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do Urzędu.

4.     osoby wchodzące na teren Urzędu są obowiązane stosować środki do dezynfekcji rąk, z wyjątkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących,

5.     przez cały czas trwania wizyty w Urzędzie Interesant zobowiązany jest do zakrywania nosa i ust, z wyjątkami wynikającymi
z przepisów powszechnie obowiązujących,

6.     na terenie Urzędu obowiązuje zasada dystansowania się od innych osób, w tym pracowników Urzędu - wymagane jest zachowanie 2m odległości między Interesantem a pracownikiem Urzędu,

7.     Interesant powinien ograniczyć do niezbędnego minimum czas pobytu w Urzędzie.

 


 

INFORMACJA

Urząd Gminy w Osjakowie informuje, iż w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP) Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), który jest kolejnym z rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP)


INFORMACJA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Osjaków
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił nabór wniosków dla zadań realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024”.

 

 


 

KOMUNIKAT

Wszyscy mieszkańcy Gminy Osjaków, w związku obecną sytuacją związaną z zachorowaniami na groźnego koronawirusa, proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z innymi osobami, zachowanie zasad higieny oraz unikanie przebywania w dużych skupiskach ludzi.

Mieszkańcy Gminy Osjaków, którzy w ostatnim czasie powrócili z terenów objętych szczególnym działaniem w związku z zagrożeniem koronawirusem, zobowiązani są do przestrzegania zasad wynikających z Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W naszym wspólnym interesie jest dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich mieszkańców.

 


 

INFORMACJA

Gmina Osjaków jest zainteresowana nabyciem gruntów leśnych bądź przeznaczonych pod zalesienie, sąsiadujących z gruntami należącymi do Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych. Osoby posiadające takie nieruchomości gruntowe i zainteresowane sprzedażą proszone są o kontakt telefoniczny w godzinach pracy urzędu lub mailowy na adres:

Osoba do kontaktu:

 

Aleksandra Hurylska-Sztyk
tel.:43 842 33 91 wew. 30

 


 

TELEFONY I ADRESY MAILOWE W URZĘDZIE GMINY W OSJAKOWIE HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE OSJAKÓW W ROKU 2020 AKTUALNA SYTUACJA COVID19 W POWIECIE WIELUŃSKIM

 


obrazek

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Żłobek w Osjakowie szansą dla Rodziców” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10:Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

obrazek

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej.

obrazek

Gmina Osjaków w roku 2019 realizowała, w miejscowości Chorzyna w Gminie Osjaków, projekt pn. "Aktywne społeczeństwo dba o tożsamość regionalną". Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

obrazek

Gmina Osjaków w okresie od 1 lipca 2019 r. do 15 listopada 2019 r. realizuje projekt pn. "Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Drobnice". Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

obrazek

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn.:"Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę Małej Infrastruktury Lokalnej w Osjakowie", mająca na celu:rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez budowę Małej Infrastruktury Lokalnej - miejsca sprzyjającego aktywizacji i integracji lokalnej społeczności w Gminie Osjaków współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"

obrazek

Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków - VI etap z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 38.502,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 191/OZ/D/2019 z dnia 13 września 2019 r. Koszt całkowity zadania:46.153,47 zł.

obrazek

Gmina Osjaków informuje, że zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami oraz przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach" zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi na podstawie umowy o dofinansowanie nr 640/OW/P/2017 Zakres projektu:Przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach, budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 4322,8 m.b. w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami i przepompownią ścieków, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Chorzynie. Wartość ogólna zadania:2 958 099,00 zł Wysokość dofinansowania:715 698,00 zł

GODZINY PRACY URZĘDU GMINY W OSJAKOWIE

Z dniem 27 kwietnia 2020 r. Urząd Gminy w Osjakowie pracuje w godzinach:

 

Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
07:30
15:30
Środa
07:30
15:30
Czwartek
07:30
15:30
Piątek
07:30
15:30
Sobota
Urząd
Zamknięty
Niedziela
Urząd
Zamknięty

 

Urząd Gminy w Osjakowie informuje, że opłatę skarbową uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy
Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie Oddział w Osjakowie

 

Nr 46 9251 1019 0011 1285 2000 0050

Dla wnioskodawców przebywających za granicą:

 

Nr 46 9251 1019 0011 1285 2000 0050

 

SWIFT CODE:GBWCPLPP

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH