Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej

Data i godz. planowanej przerwy

Nazwa wyłączonej stacji transformatorowej

Miejscowości/ulice lub ich części zasilane z wyłączonej stacji
30.03.2023 08.00-14 Huta Piskornik Piskornik
30.03.2023 08.00-14 Piskornik Czernicki Piskornik Czernicki
30.03.2023 08.00-14 Piskornik Czernicki Tartak Piskornik Czernicki

 

 


 

Szanowni Mieszkańcy,

serdecznie zapraszam na uroczyste otwarcie placu targowego „Mój Rynek” w Osjakowie, które odbędzie się w dniu 29 marca 2023 r. o godz. 13:00 w Osjakowie, przy ul. Targowej 56.

 

Wójt Gminy Osjaków

 

Jarosław Trojan


 Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że trwają konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Osjaków

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://bip.osjakow.pl/?a=4604

 


 Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił nabór wniosków do programu dla przedsięzwięć w zakresie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków na 2023 rok.

Nabór wniosków trwa do 31 marca 2023 lub do wyczerpania środków.

Szczegółowe informacje dostępne są pod poniższym adresem:

 

https://www.wfosigw.lodz.pl/aktualnosci/976-ogloszenie-o-naborze-3


   Kurenda do mieszkańców gminy Osjaków

 

Mieszkańców zainteresowanych zakupem paliwa stałego, przez które zgodnie z ustawą rozumie się węgiel kamienny po preferencyjnej cenie, prosi się o zgłoszenie do Urzędu Gminy w Osjakowie w celu złożenia wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego. Wnioski będę dostępne od 3 stycznia 2023r. (wtorek) do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Osjaków lub osobiście w Urzędzie Gminy Osjaków (pokój nr 13).

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się na piśmie w dniach i godzinach pracy urzędu (pokój nr 13 Urzędu Gminy Osjaków) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wzór wniosku: https://bip.osjakow.pl/?p=document&action=show&id=10796&bar_id=4520


Informacja w zakresie zakupu paliwa stałego

Wójt Gminy Osjaków informuje, że osoby których wniosek o preferencyjny zakup węgla został pozytywnie zweryfikowany są zobowiązani do uiszczenia zapłaty za zamówiony węgiel na rachunek bankowy:

46 9251 1019 0011 1285 2000 0050

Tytułem: „ Zakup pref. węgla Imię i nazwisko wnioskodawcy; adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz, którego jest dokonywany zakup preferencyjny”

Przykład: „Zakup pref. Węgla Jan Kowalski; Wrocław, ul. Słoneczna 7”

 

UWAGA!

Wpłat należy dokonywać po telefonicznej informacji z Urzędu Gminy Osjaków, że wniosek został pozytywnie zweryfikowany. Koszt paliwa stałego, niezależnie od frakcji wynosi 2000 zł/tona.

 

Maksymalny limit paliwa stałego na gospodarstwo domowe w 2022 r. wynosi 1,5 t.

 


 

 

Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego
z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Gmina Osjaków informuje, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Osjaków.

Wójt Gminy Osjaków

(-) Jarosław Trojan


 

PUNKT KONSULSTACYJNY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

Urząd Gminy w Osjakowie informuje, że gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste Powietrze" zlokalizowany jest w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie przy ul. Wieluńskiej 26.
Punkt otwarty jest w:
- wtorki w godz. 10:00-16:00
- czwartki w godz. 12:00-16:00
Kontakt tel: +48 43 842 33 23
e-mail: czystepowietrze@osjakow.pl


dofinansowanie

Gmina Osjaków realizuje zadanie pn.: „Nasz wspólny zielony rynek -Rewitalizacja parku w Osjakowie” w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” - „Ogrody przyjazne naturze”.

       Celem realizacji projektu jest stworzenie w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej obszaru o różnorodności biologicznej, przyjaznego dla wszystkich mieszkańców poprzez pielęgnację już rosnących drzew oraz wprowadzenie nowej, niskiej zieleni. W parku powstanie nowy element – kula wodna, która ożywi to miejsce dźwiękiem szumiącej wody. Powstała przestrzeń będzie sprzyjać zarówno ludziom, jak również ptakom (budki lęgowe) i  owadom (domki dla owadów). Rosnące przy przylegającej do parku ulicy lipy zostaną poddane pielęgnacji, a znajdujący się obok przystanek autobusowy zyska roślinny ekran. Wartość zadania - 155.378,00 zł, w tym wartość dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego - 150.000,00 zł.


tablice sołeckie sołectwo na plus 2022 04.03 2 1

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej"
 finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Wartość całkowita projektu – 24 600,00 zł, w tym wartość dotacji – 12 000,00 zł.
W ramach projektu zostanie wykonana modernizacja podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi.


 

tablice sołeckie sołectwo na plus 2022 04.03 1 2

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. "Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Dębinie"
finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Wartość całkowita projektu 12 000, w tym wartość dotacji – 12 000,00 zł.


 tablice sołeckie sołectwo na plus 2022 04.03 2 1

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. "Altanka" finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
Wartość całkowita projektu – 12 900,00 zł, w tym wartość dotacji – 12 000,00 zł.
W ramach projektu zostanie wykonana altanka w miejscowości Kuźnica Strobińska.

 


obrazek

Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn.

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków - IX etap

z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 52.028,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 909/OZ/D/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. ze środków udostępnionych przez:


- WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 52.028,00 zł
- Koszt całkowity zadania: 59.100,07 zł.


link do strony www.zainwestujwekologie.pl

 


 

obrazek

Gmina Osjaków realizuje zadanie pn.

Rowerowy przystanek - utworzenie terenu zieleni z bazą edukacyjną w Drobnicach.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Na terenie działki nr 1146/1, obręb Drobnice przy drodze powiatowej nr 4529E powstanie teren zieleni z baza edukacyjną. W ramach zadania inwestycyjnego powstanie miejsce dla rowerzystów i spacerowiczów aktywnie spędzających czas i szukających miejsca odpoczynku. Na terenie zieleni znajdą się parasole- zacieniacze, kosz do segregacji odpadów oraz tablice edukacyjne mówiące o prawidłowej ich selekcji, jak również gra edukacyjna.
Dla bezpieczeństwa osób przebywających na przystanku zostaną zamontowane lampy solarne, jak również dla lepszej orientacji w terenie - tablica informująca o szlakach rowerowych na terenie gm. Osjaków.
Odtworzone zostaną zadrzewienie śródpolne składające się z takich gatunków roślin jak: świdośliwka, jabłoń ozdobna, ałycza, czarny bez i dzika róża. Informacje o zadrzewieniach śródpolnych i ich roli dla środowiska zostaną umieszczone na tablicy dydaktycznej.

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi –68.268,00 zł w tym:

Dotacja w kwocie 40 960,00 zł

Pożyczka w kwocie 27 308,00 zł

Wartość ogólna zadania: 89 398,00 zł

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: https://www.wfosigw.lodz.pl/


obrazek

Gmina Osjaków zrealizowała zadanie pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Osjakowie w ul. Brzozowej".

Wartość ogólna zadania 533.237,24 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 116.151,00 zł w formie umorzonej pożyczki.

Zakres zadania: rozbudowano sieć wodociągową na odcinku 360,0 mb oraz kanalizację sanitarną (grawitacyjną) na odcinku 403,90 mb i wykonano 8 szt. przyłączy kanalizacyjnych w Osjakowie przy ul. Brzozowej..

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: https://www.wfosigw.lodz.pl/

 
 

obrazek

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Odpocznij pod gruszą” – utworzenie terenu zieleni z bazą edukacyjną w Chorzynie dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wartość ogólna zadania 125.464,00 zł.
Wysokość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi 111.087,00 zł, w tym: w formie pożyczki – 44.435,00 zł oraz dotacji – 66.652,00 zł

Projekt obejmuje: przeprowadzenie prac porządkowych, zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie, nasadzenie krzewów i bylin, zasianie trawnika, ogrodzenie istniejącego placu zabaw, zakup i montaż trzech urządzeń siłowni zewnętrznej, zakup i montaż ławek i koszy, zakup i montaż tablic dydaktycznych, gry dydaktycznej oraz domku dla owadów oraz modernizację alejki.

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: https://www.wfosigw.lodz.pl/