KOMUNIKAT

W związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną (wzrost zachorowań na COVID-19) Urząd Gminy w Osjakowie wprowadza z dniem 22 listopada 2021 r. dodatkowe obostrzenia dotyczące załatwiania spraw urzędowych:
1. Osobisty kontakt w Urzędzie Gminy możliwy jest tylko w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem.
2. Pisma należy składać do skrzynki podawczej zlokalizowanej przy głównym wejściu do budynku Urzędu Gminy w Osjakowie.
3. Zachęcamy do korzystania z komunikacji elektronicznej.

Dziękujemy za zrozumienie.
Tylko wspólny wysiłek może przynieść pozytywny efekt w powstrzymaniu pandemii.


Logo_Punkt_konsultacyjny_czyste_powietrze_osjakow

 

Urząd Gminy w Osjakowie informuje, że gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste Powietrze" zlokalizowany jest w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie przy ul. Wieluńskiej 26.
Punkt otwarty jest w:
- wtorki w godz. 10:00-16:00
- czwartki w godz. 12:00-16:00
Kontakt tel: +48 43 842 33 23
e-mail: czystepowietrze@osjakow.pl


LogotypyPFRON

 

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup pojazdu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolonii Raduckiej” dofinansowany w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III”, obszar D.
Dotacji celowej w wysokości 200 000,00 zł udzielił Gminie Osjaków Powiat Wieluński.
Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Całkowita wartość zadania: 338 127,00 zł
Wartość dotacji: 200 000,00 zł
Środki własne Gminy: 138 127,00 zł


Obwieszczenie

Na podstawie art.42 ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. "Prawo łowieckie" (Dz.U. z 2018r. poz. 2033 ze zm.) Wójt Gminy Osjaków podaje do publicznej wiadomości, że dnia 23, 24, 30, 31 października 2021 r. 06, 07, 11, 13, 14, 20, 21, 28 listopada 2021r., 04, 05, 11, 12, 18, 19grudnia.2021r., 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29, 30 stycznia2022r., odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło łowieckie ”Myśliwiec” na terenie obwodu łowieckiego numer 11. Obwód obejmuje miejscowości: Czernice, Walków, Dębina, Skaleniec, Borki Walkowskie, Dolina Czernicka, Osjaków, Zofia.

Informacja o planowanym terminie, godzinie oraz miejscu polowań

 

Wójt Gminy Osjaków

(-) Jarosław Trojan


 

Dla zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej

W Urzędzie Gminy w Osjakowie do pobrania są druki wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.
Po wypełnieniu wniosek może zostać przesłany na adres:
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Łódzki Obszar Sprzedaży
ul. Składowa 35, 90-127 Łódź

lub złożony w sekretariacie Urzędu Gminy w Osjakowie (pok. nr 16).


Szanowni Mieszkańcy!

Od 1 lipca Właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację dotyczącą źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Deklarację należy wysłać przez Internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
Osoby, które nie mogą skorzystać z powyższej formy składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Osjakowie - pok. nr 16 (sekretariat) bądź w skrzynce podawczej zlokalizowanej przy wejściu do urzędu.
Wzór deklaracji dostępny jest pod poniższym adresem oraz w Urzędzie Gminy w Osjakowie
Przypominamy, że przepis dotyczy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w całej Polsce. Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla budynków już istniejących – licząc od 1 lipca, oraz 14-dniowy dla nowo powstałych.


logotypy_Solectwo_na_plus

Gmina Osjaków realizuje projekt pn.
"Remont sali spotkań w sali OSP Walków"
finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
Wartość dotacji 10.000,00 zł.


logotypy_Solectwo_na_plus

Gmina Osjaków realizuje projekt pn.
"Uporządkowanie (rekultywacja) terenu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 351 w obrębie ewid. Raducki Folwark Stanisławów, gmina Osjaków"
finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
Wartość dotacji 10.000,00 zł.
W ramach projektu zostanie wykonana rekultywacja nieruchomości (wyrównanie), nasadzenie drzew i krzewów oraz zasiana trawa.


logotypy_Solectwo_na_plus

Gmina Osjaków realizuje projekt pn.
"Wyprostuj się - uśmiechnij się"
współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
Wartość dotacji 10.000,00 zł.
W ramach projektu zostaną zakupione i zamontowane na ogrodzonym terenie przy sali OSP w Raduczycach urządzenia siłowni zewnętrznej .


logotypy_Solectwo_na_plus

Gmina Osjaków realizuje projekt pn.
"Zakup stołów i ław do altany"
finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
Wartość dotacji 10.000,00 zł.
W ramach projektu altana w Kuźnicy Ługowskiej wyposażona zostanie w 9 drewnianych stołów i 18 drewnianych ław.


obrazek

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. "Wymiana źródeł ciepła w gminie Osjaków" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.
Czas realizacji: 2020 - 2021 r.
Całkowita wartość projektu: 4 342 213,08 zł
kwota dofinansowania: 3 912 392,27 zł
Cel projektu: Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Osjaków poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe źródła bardziej ekologiczne.


 

KOMUNIKAT

Informuję mieszkańców Gminy Osjaków, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do projektu "Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków - etap II", że od dnia dzisiejszego, tj 15 marca 2021 r., zaczyna się pierwszy etap przygotowań.
Każdy z audytorów posiada imienne upoważnienie, którym musi się okazać przed wejściem na posesję.
Rozliczenia finansowe realizowane są wyłącznie bezgotówkowo, na wskazany rachunek bankowy, który został przedstawiony w Informacji dla uczestników projektu. Proszę o dobrą współpracę z audytorami.
Od tego zależy czy uda się uwzględnić wszystkich zainteresowanych. 

Wójt Gminy Osjaków

(-) Jarosław Trojan 

INFORMACJA

Szanowni Mieszkańcy

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 informuję, że z dniem 15 stycznia 2021 r. rozpoczyna się rejestracja na szczepienia dla seniorów, którzy ukończyli 80 rok życia. Natomiast od 22 stycznia 2021 r. rejestrować się będą mogły osoby powyżej 70 roku życia.
Szczepienia dla zarejestrowanych seniorów rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.
Informuję, że na terenie Gminy Osjaków został utworzony jeden punkt szczepień, zlokalizowany w NZOZ VITAMED przy ul. Wieluńskiej 11 w Osjakowie.
Rejestracji można dokonać:
1. w punkcie szczepień osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 43 842 33 11
2. telefonicznie za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii 989
3. online przez Internetowe Konto Pacjenta

Na szczepienie należy zgłosić się z wypełnionym kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19, który jest dostępny pod podanym poniżej adresem internetowym.
Osobom posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N, lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami oraz osobom mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności z dostępem do w/w punktu szczepień Gmina zapewni transport.
W powyższej sprawie należy kontaktować się z Panią Anną Kostrzewa, koordynatorem ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, tel.: 535-690-146 (w dni robocze w godzinach 8:00-15:00).

 

obrazek

Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków - VII etap z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 48.138,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 318/OZ/D/2020 z dnia 02 października 2020 r. Koszt całkowity zadania: 53.488,29 zł.

INFORMACJA

Gmina Osjaków jest zainteresowana nabyciem gruntów leśnych bądź przeznaczonych pod zalesienie, sąsiadujących z gruntami należącymi do Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych. Osoby posiadające takie nieruchomości gruntowe i zainteresowane sprzedażą proszone są o kontakt telefoniczny w godzinach pracy urzędu lub mailowy na adres:

Osoba do kontaktu:

Aleksandra Hurylska-Sztyk

tel.:43 842 33 91 wew. 30

 

 

 
TELEFONY I ADRESY MAILOWE W URZĘDZIE GMINY W OSJAKOWIE HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE OSJAKÓW W ROKU 2020 AKTUALNA SYTUACJA COVID19 W POWIECIE WIELUŃSKIM
 

 

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Żłobek w Osjakowie szansą dla Rodziców” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10:Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

obrazek

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej.

obrazek

Gmina Osjaków w roku 2019 realizowała, w miejscowości Chorzyna w Gminie Osjaków, projekt pn. "Aktywne społeczeństwo dba o tożsamość regionalną". Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

obrazek

Gmina Osjaków w okresie od 1 lipca 2019 r. do 15 listopada 2019 r. realizuje projekt pn. "Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Drobnice". Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

obrazek

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn.:"Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę Małej Infrastruktury Lokalnej w Osjakowie", mająca na celu:rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez budowę Małej Infrastruktury Lokalnej - miejsca sprzyjającego aktywizacji i integracji lokalnej społeczności w Gminie Osjaków współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"

obrazek

Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków - VI etap z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 38.502,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 191/OZ/D/2019 z dnia 13 września 2019 r. Koszt całkowity zadania:46.153,47 zł.

 
 
      • imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
       • numer identyfikatora oraz hologram,
        • nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
          • Gmina Osjaków w okresie od 1 lipca 2019 r. do 15 listopada 2019 r. realizuje projekt pn. "Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Drobnice". Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

           obrazek

           "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn.:"Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę Małej Infrastruktury Lokalnej w Osjakowie", mająca na celu:rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez budowę Małej Infrastruktury Lokalnej - miejsca sprzyjającego aktywizacji i integracji lokalnej społeczności w Gminie Osjaków współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"

           obrazek

           Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków - VI etap z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 38.502,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 191/OZ/D/2019 z dnia 13 września 2019 r. Koszt całkowity zadania:46.153,47 zł.

            
            
      • imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
       • numer identyfikatora oraz hologram,
        • nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,