Zamawiający:
Gmina Osjaków

Tytuł przetargu:
Budowa przepompowni ścieków w Osjakowie z infrastrukturą towarzyszącą

CPV:
45232152-2, 45111200-0, 45311000-3, 45233250-6, 45231300-8,

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (rozdział VI ust. 1 SIWZ) i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (rozdział VI ust. 2 pkt 1 SIWZ) - tj. Zamawiający wymaga złożenia, aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (Załącznik Nr 3 do SIWZ), potwierdzającego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. Zamawiający wymaga złożenia, aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 4 do SIWZ), stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów - tj. Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał posiadanie zdolności technicznej i zawodowej poprzez:
3.1) wykazanie, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie i/lub rozbudowie przepompowni ścieków o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto, oraz załączy poświadczenie, referencje lub inne dokumenty potwierdzające, ze roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
3.2) wykazanie, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował:
3.2.1) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
3.2.2) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Ponadto każda z ww. osób musi posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w budownictwie, rozumiane jako okres od uzyskania uprawnień budowlanych, i w tym czasie kierować robotami w danej specjalności lub budową przez łączny czas minimum 6 miesięcy.
Zamawiający dopuszcza łączenia w/w specjalności, jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.
Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) osoby, które przed dniem wejścia
w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu
o przepisy będące podstawą ich nadania. Zgodnie z art. 12a ustawy prawo budowlane, samodzielne funkcje w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ, zgodnie z formułą: spełnia-
nie spełnia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone powyżej spełniają łącznie. Żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.


Termin realizacji:
do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Renata Kostrzycka - procedura, Henryk Nowak - opis przedmiotu zamówienia

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98 - 320 Osjaków, pokój nr 16 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2021-01-20 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2021-01-20 godz: 11:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98 - 320 Osjaków, pokój nr 9 (sala konferencyjna)

Kryteria wyboru:
CENA = waga 60%
GWARANCJA i RĘKOJMIA = waga 40%


Wadium:
4 000,00 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące