Zamawiający:
Gmina Osjaków

Tytuł przetargu:
Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy - etap I

CPV:
45215000-7; 45210000-2; 45111000-8; 45421000-4; 45330000-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (rozdział VI ust. 1 SIWZ) i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (rozdział VI ust. 2 pkt 1 SIWZ) - tj. Zamawiający wymaga złożenia, aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (Załącznik Nr 3 do SIWZ), potwierdzającego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. Zamawiający wymaga złożenia, aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 4 do SIWZ), stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów - tj. Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
1 200 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy zł 00/100).
3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał posiadanie zdolności technicznej i zawodowej poprzez:
3.1) wykazanie, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie (2) roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie i/lub rozbudowie budynku o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto każda robota, oraz załączy poświadczenie, referencje lub inne dokumenty potwierdzające, ze roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
3.2) wykazanie, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował:
1) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu,
2) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
Ponadto każda z ww. osób musi posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w budownictwie, rozumiane jako okres od uzyskania uprawnień budowlanych, i w tym czasie kierować robotami w danej specjalności lub budową przez łączny czas minimum 6 miesięcy.
Zamawiający dopuszcza łączenia w/w specjalności, jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.
Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) osoby, które przed dniem wejścia
w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu
o przepisy będące podstawą ich nadania. Zgodnie z art. 12a ustawy prawo budowlane, samodzielne funkcje w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ, zgodnie z formułą: spełnia-
nie spełnia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone powyżej spełniają łącznie. Żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu z postępowania.


Termin realizacji:
do dnia 1 grudnia 2020 r.

Osoba odpowiedzialna:
Renata Kostrzycka - procedura; Henryk Nowak - przedmiot zamówienia

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Osjakowie, ul. targowa 26, 98 - 320 Osjaków, pok. nr 16 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2020-08-21 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2020-08-21 godz: 11:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Osjakowie, ul. targowa 26, 98 - 320 Osjaków, pok. nr 9 (sala konferencyjna)

Kryteria wyboru:
1. Zamawiający oceni i porówna oferty wg następujących kryteriów:
a. CENA = waga 60%
b. GWARANCJA i RĘKOJMIA = waga 40%
2. Każda z ofert otrzyma liczbę punktów ustaloną wg poniższego wzoru: LP = C + Gr
gdzie:
LP = łączna punktacja przyznana ofercie
C - punktacja w kryterium CENA
Gr - punktacja w kryterium GWARANCJA I REKOJMIA
3. Zasady oceny ofert w kryterium "CENA" wg wzoru: C = Cmin/Cb x 60 pkt
gdzie:
C - liczba punktów, które otrzyma badana oferta w kryterium "CENA"
Cmin - cena oferty z najniższą ceną
Cb - cena ofert badanej
4. Zasady oceny ofert wg kryterium "GWARANCJA I RĘKOJMIA". Maksymalna liczbę punktów w tym kryterium otrzyma oferta Wykonawcy, który zaoferuje najdłuższy okres udzielonej gwarancji i rękojmi, a pozostali Wykonawcy proporcjonalnie mniejszą liczbę ustaloną wg wzoru:
Gr = Gob/Grmax x 40 pkt
gdzie:
Gr - liczba punktów, które otrzyma badana oferta w kryterium GWARANCJA I REKOJMIA
Gob - okres gwarancji i rękojmi badanej oferty (min. 60 m-cy)
Grmax - najdłuższy okres gwarancji rękojmi spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu (max. 84 m-ce)
UWAGA:
Minimalny okres udzielonej gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje krótszy okres gwarancji i rękojmi Zamawiający odrzuci jego ofertę, jako niezgodną z treścią SIWZ. Maksymalny okres udzielonej gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego wynosi 84 miesiące od daty protokołu odbioru końcowego. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje dłuższy okres gwarancji i rękojmi Zamawiający do oceny oferty przyjmie okres 84 miesięcy, natomiast zaproponowany okres gwarancji i rękojmi przez Wykonawcę będzie go obowiązywał w wykonywaniu obowiązków związanych z jej udzieleniem.
5. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów będąca sumą punków w poszczególnych kryteriach oceny ofert, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego rozdziału.
6. Liczba punktów w każdym kryterium i łączna liczba punktów ustalone zostaną z dwoma miejscami po przecinku.


Wadium:
20 000,00 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące