Informacja Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

Informuje, że 25 lutego 2021 roku (tj. czwartek) o godz. 9.00  w Gminnym Ośrodku Kultury bw Osjakowie, ul. Wieluńska 26,   odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032.
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osjaków w 2021r.
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Osjaków.
6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy.
7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i remonty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/18 Rady Gminy Osjaków z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad ich przyznawania radnym Rady Gminy Osjaków oraz sołtysom.     
10. Omówienie kierunków wsparcia budowy przydomowych oczyszczani ścieków dla właścicieli nieruchomości z terenu gminy Osjaków.
11. Omówienie możliwości modernizacji i rozbudowy urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Osjaków.                                    
12. Wolne wnioski i sprawy różne. 
                                                                                                                                                                                    

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

/-/ Urszula Czerniak


 

Informacja Komisji Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu

Informuje, że 25 lutego 2021 roku (tj. czwartek) o godz. 11.30  w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie, ul. Wieluńska 26,  odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Osjaków z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2020 roku.
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osjaków na 2021r.
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i remonty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Osjaków.
6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy.
7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032.
8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
9. Informacja dotycząca herbu Gminy Osjaków.                                                                                                          
10. Wolne wnioski i sprawy różne.                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                           

Przewodniczący Komisji Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu

/-/ Sławomir Kaźmierczak 


Informacja Komisji Rewizyjnej

Informuje, że 26 lutego 2021 roku (tj. piątek) o godz. 8.30  w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie, ul. Wieluńska 26,  odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Osjaków z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2020 roku.
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osjaków na 2021r.
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032.
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osjaków w 2021r.
7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Osjaków.
8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy.
9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i remonty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
11. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/18 Rady Gminy Osjaków z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad ich przyznawania radnym Rady Gminy Osjaków oraz sołtysom                                                                 
12. Wolne wnioski i sprawy różne. 

                                                                                                                                                                                                                                            

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

/-/ Bronisława Felusiak