Informacja o posiedzeniu Rady Gminy Osjaków

Uprzejmie zapraszam na XXXII Sesję Rady Gminy Osjaków, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2021. /tj.piątek/ o godz. 12.00. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Osjakowie ul. Wieluńska 14.

 Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Osjaków z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2020 roku.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osjaków na 2021r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie gminy na 2021 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osjaków w 2021r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Osjaków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i remonty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/18 Rady Gminy Osjaków z dnia
19 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad ich przyznawania radnym Rady Gminy Osjaków oraz sołtysom.
12. Wnioski radnych.    
13. Wolne wnioski i sprawy różne. 
14. Zamkniecie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Osjaków.

Transmisja z obrad będzie dostępna na stronie https://osjakow.sesja.pl/ 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Osjaków
/-/ Sylwia Walczak