Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

PLANOWANE PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU

Data i godz. planowanej przerwy
Nazwa wyłączonej stacji transformatorowej
Miejscowości/ulice zasilane z wyłączonej stacji
05.06.2020 9:00-13
Krzętle
Krzętle, Chorzyna

KOMUNIKAT

Informuję, iż zgodnie z zarządzeniem nr 90/2020 Wójta Gminy Osjaków z dnia 26 maja 2020 r. ustala się następujące dni wolne od pracy wzamian za święta przypadające w sobotę:
- 12 czerwca 2020 r. w zamian za 15 sierpnia 2020 r.
- 24 grudnia 2020 r. w zamian za 26 grudnia 2020 r.


KOMUNIKAT

Informuję, iż od dnia 22 maja 2020 r. zostanie wznowiona działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osjakowie, ul. Wesołe Kąty 3, 98-320 Osjaków. Punkt czynny będzie zgodnie z uprzednim terminarzem, tj. wtorki i piątki w godz. 9:00-11:00 oraz pierwsza sobota miesiąca w godzinach 8:00-10:00.


KOMUNIKAT

Urząd Gminy w Osjakowie informuje, że w związku z koniecznością wstrzymania dokonywania odczytów wodomierzy przez inkasenta, wystawione zostały zestawienia do zaliczkowego regulowania należności za dostarczoną wodę oraz odprowadzone ścieki.

  • Wpłat zaliczek, w określonych terminach, należy dokonywać na wskazane konto Gminy Osjaków przelewem lub na załączonych drukach wpłat.
  • Niezapłacenie zaliczek w wymaganych terminach, spowoduje konieczność naliczenia odsetek karnych.
  • Rozliczenie faktycznego zużycia nastąpi na podstawie odczytu dokonanego przez inkasenta.


OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW

Uprzejmie informujemy,że od dnia 11 maja 2020r. (tj. poniedziałek) na terenie Gminy Osjaków dzieci mogą korzystać z zajęć opiekuńczych w:Żłobku w Osjakowie, Publicznym Przedszkolu w Osjakowie, w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Osjakowie.

Wszystkie placówki będą przygotowane do funkcjonowania zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w poszczególnych placówkach oświatowych.KOMUNIKAT

Zarząd Województwa Łódzkiego, ogłosił że z powodu stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z podejmowanymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie i łagodzenie skutków pandemii choroby COVID-19 konieczne są zmiany w konkursach zaplanowanych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2020 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W związku z tym ogłoszenie konkursu dla poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii –zostało wstrzymane. Informuję, że o dalszych działaniach i możliwościach w zakresie składania wniosków/deklaracji do udziału w projekcie związanym z tym konkursem, będziemy informować na stronach internetowych. Proszę o bieżące śledzenie naszych stron: https://bip.osjakow.pl oraz https://gmina.osjakow.pl.


INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI NAPOWIETRZNYCH

W związku ze wzrostem liczby zakażeń koronowirusem SARS-COV-2 wywołującym chorobę COVID-19 i związaną z tym koniecznością zachowania szczególnej ostrożności informuję, iż od dnia 24 marca 2020 roku do odwołania zostają zamknięte place zabaw oraz siłownie zewnętrzne w Osjakowie, przy ul. Wieluńskiej oraz w Drobnicach 119. Proszę o niekorzystanie z urządzeń.


MIESZKAŃCY GMINY OSJAKÓW

W nawiązaniu do wniosku mieszkańców informuję, że istnieje możliwość odpłatnego zamówienia kontenera na odpady rozbiórkowo-budowlane w firmie „Eko-Region” Sp. z o.o. w Bełchatowie. Szczegółowych informacji dotyczących ceny usługi oraz terminu ich realizacji można uzyskać pod numerem telefonu:44 / 635 37 12 wew.47.


KOMUNIKAT

Wszyscy mieszkańcy Gminy Osjaków, w związku obecną sytuacją związaną z zachorowaniami na groźnego koronawirusa, proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z innymi osobami, zachowanie zasad higieny oraz unikanie przebywania w dużych skupiskach ludzi.

Mieszkańcy Gminy Osjaków, którzy w ostatnim czasie powrócili z terenów objętych szczególnym działaniem w związku z zagrożeniem koronawirusem, zobowiązani są do przestrzegania zasad wynikających z Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W naszym wspólnym interesie jest dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich mieszkańców.


INFORMACJA

Gmina Osjaków jest zainteresowana nabyciem gruntów leśnych bądź przeznaczonych pod zalesienie, sąsiadujących z gruntami należącymi do Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych. Osoby posiadające takie nieruchomości gruntowe i zainteresowane sprzedażą proszone są o kontakt telefoniczny w godzinach pracy urzędu lub mailowy na adres:

Osoba do kontaktu:

Aleksandra Hurylska-Sztyk
tel.:43 842 33 91 wew. 30

TELEFONY I ADRESY MAILOWE W URZĘDZIE GMINY W OSJAKOWIE HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE OSJAKÓW W ROKU 2020 obrazek

obrazek

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Żłobek w Osjakowie szansą dla Rodziców” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10:Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

obrazek

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Żłobek w Osjakowie szansą dla Rodziców” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10:Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

obrazek

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej.

obrazek

Gmina Osjaków w roku 2019 realizowała, w miejscowości Chorzyna w Gminie Osjaków, projekt pn. "Aktywne społeczeństwo dba o tożsamość regionalną". Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

obrazek

Gmina Osjaków w okresie od 1 lipca 2019 r. do 15 listopada 2019 r. realizuje projekt pn. "Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Drobnice". Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

obrazek

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn.:"Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę Małej Infrastruktury Lokalnej w Osjakowie", mająca na celu:rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez budowę Małej Infrastruktury Lokalnej - miejsca sprzyjającego aktywizacji i integracji lokalnej społeczności w Gminie Osjaków współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"

obrazek

Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków - VI etap z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 38.502,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 191/OZ/D/2019 z dnia 13 września 2019 r. Koszt całkowity zadania:46.153,47 zł.

obrazek

Gmina Osjaków informuje, że zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami oraz przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach" zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi na podstawie umowy o dofinansowanie nr 640/OW/P/2017 Zakres projektu:Przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach, budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 4322,8 m.b. w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami i przepompownią ścieków, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Chorzynie. Wartość ogólna zadania:2 958 099,00 zł Wysokość dofinansowania:715 698,00 zł

GODZINY PRACY URZĘDU GMINY W OSJAKOWIE

Z dniem 27 kwietnia 2020 r. Urząd Gminy w Osjakowie pracuje w godzinach:

Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
07:30
15:30
Środa
07:30
15:30
Czwartek
07:30
15:30
Piątek
07:30
15:30
Sobota
Urząd
Zamknięty
Niedziela
Urząd
Zamknięty

Urząd Gminy w Osjakowie informuje, że opłatę skarbową uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy
Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie Oddział w Osjakowie

Nr 46 9251 1019 0011 1285 2000 0050

Dla wnioskodawców przebywających za granicą:

Nr 46 9251 1019 0011 1285 2000 0050
SWIFT CODE:GBWCPLPP

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij